Εξοπλισμός Εργαστηρίων Τομέα Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.

  Στον εξοπλισμό των εργαστηρίων του τομέα Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται:    (σε μορφή .pdf pdf_button)
 1. Πιλοτική μονάδα για την πραγματοποίηση διαφόρων αντιδράσεων πολυμερισμού, η οποία αποτελείται από έναν αντιδραστήρα ημι-συνεχούς λειτουργίας, ένα μπάνιο, ένα ψυκτικό, δύο ρυθμιστικές βάνες, καθώς και από ένα σύνολο βανών και σωληνώσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.
 2. Συσκευή προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων με περίθλαση ακτίνας Laser (κατανομή μεγέθους σωματιδίων από 0.02 έως 2000 μm σε στερεά ή υγρά δείγματα).
 3. Μικροσκόπιο σάρωσης με ακίδα για τη μελέτη της μορφολογίας της επιφάνειας υλικών.
 4. Συσκευή λυοφιλοποίησης για την ανάκτηση πολυμερικών σωματιδίων με τη μορφή σκόνης.
 5. Ομογενοποιητής υπερήχων για τη δημιουργία γαλακτωμάτων.
lab_kyp3

 • Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων (ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://philon.cheng.auth.gr/)
 1. Διάταξη ανεμομέτρου Laser-Doppler για μετρήσεις τοπικής ταχύτητας ροής.
 2. Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας εικόνας (fast video camera, ενδοσκόπιο, λογισμικό) για μελέτη ταχέως εξελισσόμενων φαινομένων.
 3. Συστοιχία Η/Υ παράλληλης επεξεργασίας: 16 CPU 64bit.
 4. Μονάδες μελέτης διφασικής ροής σε αγωγούς (D= 50 & 25 mm) πλήρως εξοπλισμένες.
 5. Διατάξεις μέτρησης πάχους υγρής στιβάδας (αγωγιμομετρική μέθοδος παραλλήλων συρμάτων).
 6. Διατάξεις μέτρησης διατμητικής τάσης υγρού-τοιχώματος (ηλεκτροχημική μέθοδος).
 7. Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο: NIKON Eclipse LV100.
 8. Τενσιόμετρο KSV.
 9. Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης βιομάζας σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. Εργαστηριακή μονάδα ταχείας πυρόλυσης βιομάζας.
 10. Περιστροφικός κλίβανος πυρόλυσης–ενεργοποίησης: Nabertherm DRSR-A.
 11. BET ανάλυση ανθράκων από βιομάζα: Quanta Chrom Instruments-Monosorb MS-21.
 12. GC ανάλυση αερίων πυρόλυσης-αεριοποίησης βιομάζας: HP 6890 Agilent Technologies. Αέριος χρωματογράφος PERKIN-ELMER 8410.
lab_paras

Τμήμα

Αρχική

Τμήμα

Προσωπικό

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Φοιτητικά

Ανακοινώσεις

Επικοινωνία

Copyright © 2017. Chemical Engineering Department. Credits