Εργαστήρια

(ΦΕΚ 85/29-4-1975,τ.Α)

 1. Ιξωδόμετρα μεγάλης ακρίβειας για νευτωνικά και μη νευτωνικά υγρά.
 2. Ρεόμετρο.
 3. Συσκευές: κύκλου ψύξεως, βρασμού και συμπύκνωσης, εναλλάκτη θερμότητας, μετρήσεως συντελεστού μεταφοράς θερμότητας.
 4. Φιλτρόπρεσσα.
 5. Φυγοκεντρικές αντλίες και αντλίες θετικής εκτοπίσεως.

(Ιστοχώρος: http://aclab.web.auth.gr/)

 1. Ατομική απορρόφηση φλόγας και φούρνου γραφίτη.
 2. Υγρή χρωματογραφία (HPLC) με ανιχνευτές UV-VIS και φθορισμού, ιοντική χρωματογραφία (2 συστήματα, απλής και διπλής στήλης).
 3. Αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή FID, απλή φασματοφωτομετρία UV-VIS, κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών, πρέσες μορφοποίησης δοκιμίων.
 4. Αλεστικά συστήματα, οπτικό μικροσκόπιο, πυριαντήρια, περιστροφικός εξατμιστήρας, συσκευές δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών σωματιδίων.

(Ιστοχώρος: http://bioinorglab.web.auth.gr/)

 1. Αποστακτική συσκευή καθαρού νερού, λουτρό υπερήχων, σύστημα απιονισμού νερού, όργανα προσδιορισμού σημείου τήξεως, αυτόκαυστο .
 2. 2 Φασματοφωτόμετρα υπεριώδους-ορατού, αέριος χρωματογράφος, σύστημα ποτενσιομετρικών προσδιορισμών, υδραυλική πρέσα FT-IR, φυγόκεντρος, HPLC, FTIR, ψυγείο βαθείας κατάψυξης, ηλεκτροφορητικό σύστημα.
 3. Περιστροφικός εξατμιστήρας, πυριαντήριο ξήρανσης.

(ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://lpre.cperi.certh.gr/auth/)

 1. Πιλοτική μονάδα για την πραγματοποίηση διαφόρων αντιδράσεων πολυμερισμού, η οποία αποτελείται από έναν αντιδραστήρα ημι-συνεχούς λειτουργίας, ένα μπάνιο, ένα ψυκτικό, δύο ρυθμιστικές βάνες, καθώς και από ένα σύνολο βανών και σωληνώσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.
 2. Συσκευή προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων με περίθλαση ακτίνας Laser (κατανομή μεγέθους σωματιδίων από 0.02 έως 2000 μm σε στερεά ή υγρά δείγματα).
 3. Μικροσκόπιο σάρωσης με ακίδα για τη μελέτη της μορφολογίας της επιφάνειας υλικών.
 4. Συσκευή λυοφιλοποίησης για την ανάκτηση πολυμερικών σωματιδίων με τη μορφή σκόνης.
 5. Ομογενοποιητής υπερήχων για τη δημιουργία γαλακτωμάτων.

(ΦΕΚ 85/29-4-1975, τ.Α, Ιστοχώρος: http://star.cheng.auth.gr/cpel/lab.html/)

 1. Στοιχειακός αναλυτής CHNS (ThermoFinnigan FlashEATM 1112).
 2. Θερμικά προγραμματιζόμενη εκρόφηση - αναγωγή - οξείδωση (ThermoQuest TPDRO 1100).
 3. Αέριοι χρωματογράφοι εξοπλισμένοι με ανιχνευτές TCD, FID, ΕCDm Hewlett - Packard Ser. II, Perkin Elemer 8500, Carlo Erba 6350.
 4. Aναλυτές πτητικών, τέφρας, μόνιμου άνθρακα, υγρασίας, κατά ASTM.
 5. Διατάξεις χαρακτηρισμού πορώδους δομής (ποροσίμετρο υδραργύρου, δυναμική ρόφηση αζώτου, στατική ρόφηση διοξειδίου του άνθρακα, πυκνόμετρο κλπ).
 6. Σύστημα θερμοζυγού (DuPont), Φασματογραφικοί αναλυτές μαζών (MSD, VG), Αναλυτής τοξικότητας (Azur Environmental m500).
 7. Αναλυτής υδραργύρου, Αναλυτές αερίων και καυσαερίων.
 8. Πιλοτικές εγκαταστάσεις: Δοκιμές Kαύσης, Πυρόλυσης, Eξαερίωσης Λιγνιτών και Bιομάζας.
 9. Aνάλυση, Eλεγχος και Aπομάκρυνση Tοξικών, Φυτοφαρμάκων, Διοξινών. Πιλοτικές Eγκαταστάσεις Mεμβρανών.
 1. Δύο Αέριοι Χρωματογράφοι.
 2. Τρεις Γαλβανοστάτες Ποτενσιοστάτες. Δύο Γεννήτριες Συχνοτήτων .
 3. Ένας Υπέρυθρος Αναλυτής CO - CO2.
 4. Τρεις Συσκευές Ροομέτρων και 3 Φούρνοι Υψηλών Θερμοκρασιών (1100'C).

(Ιστοχώρος: http://transp.cheng.auth.gr/)

 1. Συσκευή θερμαινόμενου σύρματος σε μη μόνιμη κατάσταση για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας ρευστών και στερεών σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (ρευστά -100 έως 400'C, έως 1000 bars, στερεά 20 έως 200'C).
 2. Συσκευή παράλληλων πλακών για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας στερεών κατά ASTM.
 3. Συσκευή μέτρησης ιξώδους ρευστών σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (-100 έως 200'C, έως 1000 bars).
 4. Θερμόμετρο ακριβείας (Class I) και γέφυρες ακριβείας 4 ακροδεκτών για τη βαθμονόμηση θερμομέτρων πλατίνας.
 5. Υπολογιστής 4 παράλληλων επεξεργαστών και 15 υπολογιστές για προσομοιώσεις περιβαλλοντικών διεργασιών.

(ΦΕΚ 811/4-7-2006, τ.Β)

 1. 2 συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV-Vis και Diode array, αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή FID.
 2. Περιστροφικοί εξατμιστήρες, λυοφιλιοποιητής, συσκευή ανάδευσης.
 3. Ομογενοποιητές και συσκευές παρασκευής φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων, συσκευή αποστείρωσης ατμού, λουτρό υπερήχων.
 4. Συσκευή προσδιορισμού σημείου τήξης, συσκευή απόσταξης και εκχύλισης.
 5. Φασματοφωτόμετρο UV-Vis, TLC Densitometer, ζυμωτήρας, φυγόκεντρος.

(ΦΕΚ 85/29-4-1975, τ.Α)

 1. Φασματοφωτόμετρο FTIR (Bruker, Tensor). Θερμοζυγός (SDT Q600). Αναλυτής μαζών (Omnistar Balzer).
 2. Αντιδραστήρας υψηλής πίεσης (Parr). Φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών 1600°C (Lindberg), και 1100°C (Blue M).
 3. Αέριοι χρωματογράφοι εφοδιασμένοι με ανιχνευτές FID, TCD (Varian 3300, Varian 3700, Varian 3600, Perkin Elmer Autosystem XL).
 4. Εργαστηριακή μονάδα χαρακτηρισμού καταλυτών. Αναλυτές CO2, CO, NO2, O2 (Horiba).
 5. Εργαστηριακής κλίμακας εγκαταστάσεις: αξιολόγηση καταλυτών και κινητικές μετρήσεις καταλυτικών αντιδράσεων.

(ΦΕΚ 165/30-6-1976)

 1. Επωαστικοί θάλαμοι. Εργαστηριακός συμπυκνωτής. Θάλαμος μικροβιολογικής ασφάλειας. Ιξωδόμετρο. Κλίβανος αποστείρωσης.
 2. Ξηραντήρας - Spray dryer. Συσκευαστική μηχανή κενού και διαμορφωμένων ατμοσφαιρών. Συσκευή NIR. Συσκευή εκχύλισης Soxhlet.
 3. Συσκευή προσδιορισμού ενεργότητας νερού. Συσκευή προσδιορισμού πρωτεϊνών τύπου Kjeldahl. Υδατόλουτρα.
 4. Φασματοφωτόμετρο. Φυγόκεντρος Gerber. Ψυκτικοί θάλαμοι.

(ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://philon.cheng.auth.gr/lmt/)

 1. Μονάδες εναπόθεσης και δημιουργίας υμενίων με την τεχνολογία πλάσματος.
 2. Προγραμματιζόμενοι φούρνοι πυροσυσσωμάτωσης στερεών, ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.
 3. Συσκευές "dip-coating" και "spin coating"για τη δημιουργία υμενίων από αιωρήματα στερεών.
 4. Μονάδα μέτρησης διαπερατότητας και διαχωρισμού αερίων μιγμάτων με την τεχνολογία μεμβρανώ.
 5. Τεχνολογία κατεργασίας κόνεως.
 6. Χημικός, μορφολογικός, δομικός, οπτικός, θερμικός και ηλεκτρομαγνητικός χαρακτηρισμός στερεών.

(ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://philon.cheng.auth.gr/)

 1. Διάταξη ανεμομέτρου Laser-Doppler για μετρήσεις τοπικής ταχύτητας ροής.
 2. Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας εικόνας (fast video camera, ενδοσκόπιο, λογισμικό) για μελέτη ταχέως εξελισσόμενων φαινομένων.
 3. Συστοιχία Η/Υ παράλληλης επεξεργασίας: 16 CPU 64bit.
 4. Μονάδες μελέτης διφασικής ροής σε αγωγούς (D= 50 & 25 mm) πλήρως εξοπλισμένες.
 5. Διατάξεις μέτρησης πάχους υγρής στιβάδας (αγωγιμομετρική μέθοδος παραλλήλων συρμάτων).
 6. Διατάξεις μέτρησης διατμητικής τάσης υγρού-τοιχώματος (ηλεκτροχημική μέθοδος).
 7. Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο: NIKON Eclipse LV100.
 8. Τενσιόμετρο KSV.
 9. Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης βιομάζας σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. Εργαστηριακή μονάδα ταχείας πυρόλυσης βιομάζας.
 10. Περιστροφικός κλίβανος πυρόλυσης–ενεργοποίησης: Nabertherm DRSR-A.
 11. BET ανάλυση ανθράκων από βιομάζα: Quanta Chrom Instruments-Monosorb MS-21.
 12. GC ανάλυση αερίων πυρόλυσης-αεριοποίησης βιομάζας: HP 6890 Agilent Technologies. Αέριος χρωματογράφος PERKIN-ELMER 8410.
 1. 8 ανεξάρτητοι προσωπικοί υπολογιστές και δίκτυο παράλληλης επεξεργασίας με λειτουργικό Linux για την προσομοίωση ροών και μεταφοράς ενέργειας και μάζας.
 1. Συσκευή μέτρησης αέριας-υγρής ισορροπίας σε υψηλές πιέσεις.
 2. Οπτικό κελί κινητού εμβόλου υψηλής πίεσης. 2 μικροζυγοί κρυστάλλου χαλαζία, 3 θερμιδόμετρα, συσκευή υπερκρίσιμης εκχύλισης, συσκευή οξείδωσης με υποκρίσιμο νερό. Συσκευή υπερκρίσιμης χρωματογραφίας, 2 Φασματοφωτόμετρα, συσκευή μέτρησης της αντοχής σε θραύση, φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), με αέρια χρωματογραφία/ανιχνευτή υπερύθρου και θερμοσταθμική ανάλυση/ανιχνευτή υπερύθρου, στερεοσκόπιο (Leica MZ 12) με JVC TKC-621 κάμερα, συσκευές μέτρησης θερμικής ανάλυσης: DSC, TGA και TMA, στατική και δυναμική ανάκλαση φωτός.
 3. Πυκνόμετρο, μονοκόχλιος εκβολέας, χρωματογραφία πηκτής, θερμικό μικροσκόπιο, συσκευή μέτρησης ταχύτητας με υπέρηχους.
 4. Haake Rheodrive with Rheomix, Εκβολέας Διπλού Κοχλία και Τριχοειδής Ροόμετρο, Συσκευή ελέγχου αντοχής υλικών σε κρούση.
 5. 2 υπολογιστικές μονάδες Silicon Graphics, νησίδα υπολογιστών με 22 επεξεργαστές.