Στεγαστικό Επίδομα

Ετήσιο στεγαστικό επίδομα ίσο με χίλια (1.000) ευρώ χορηγείται στους προπτυχιακούς φοιτητές.

Πληροφορίες:
Παπαχρήστου Στέλλα: 2310996186