Ανακοίνωση μαθήματος Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) – Βελτιστοποίηση Κατασκευών