Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΤΕΠ 

Στη Συνέλευση του Τμήματος

Στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας

 

Αποτελέσματα εκλογών εκπροσώπων ΕΔΙΠ

Στη Συνέλευση του Τμήματος

Στη Συνέλευση του Τομέα ΑΣΡΧΔΕ

Στη Συνέλευση του Τομέα ΤΦΔΕΘ

Στη Συνέλευση του Τομέα Τεχνολογιών

Στη Συνέλευση του Τομέα Χημείας