Σας ενημερώνουμε ότι σε συνέχεια της πρόσκλησης 97915/2017 στο πλαίσιο του έργου 96956 «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», δημοσιεύθηκαν στις  20/09/2017, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών τα αποτελέσματα της προκήρυξης