ΠΕΜΠΤΗ 16-09-2021
ΩΡΑ 15.15
ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a715c5978cc9c49868c6d60125fe641eb%40th
read.tacv2/conversations?groupId=ccc2eb07-779b-4df0-8932-
c23b25d73738&tenantId=40fac2eb-f379-4b09-b655-243ff8c9739d

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΙΣΕΛΘΕΤΕ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΙΚΗ ΤΑΞΗ ΣΤΙΣ 15.00 – ΜΕ
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Η διδ.
Παναγιώτα Ποπότη