Αγγελική Α. Λεμονίδου
Καθηγήτρια, Χημικές Διεργασίες Υγρών και Αερίων Καυσίμων 

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1990)
– Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1979)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 316, 3ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.996273  Fax: 2310.996184
Email: alemonidou@auth.gr
WWW:http://LPT.cheng.auth.gr
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 17:00

Mελέτη και ανάπτυξη χημικών (καταλυτικών) διεργασιών των αερίων και υγρών καυσίμων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας τους, στην αναβάθμιση και μετατροπή τους σε πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας για παραγωγή πετροχημικών προϊόντων και στην παραγωγή νέων εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον. Κύρια χαρακτηριστικά των υπό μελέτη διεργασιών αποτελούν η ελαχιστοποίηση της περιβάλλοντικής επιβάρυνσης και η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Οι επιμέρους περιοχές δραστηριότητας αφορούν στην:

• Παραγωγή ελαφρών ολεφινών μέσω εκλεκτικής οξείδωσης/αφυδρογόνωσης παραφινών

• Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων Η2 και αερίου σύνθεσης μέσω της ατμοαναμόρφωσης φυσικού αερίου με ταυτόχρονη απομάκρυνση CO2

• Αναβάθμιση προιόντων κατεργασίας βιομάζας μέσω υδροαποξυγόνωσης (HDO) ενδιάμεσων ενεργειακών φορέων (βιοέλαια) σε υδρογονάνθρακες και παραπροιόντων βιοντίζελ (γλυκερίνη) σε χημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας

• Δέσμευση CO2 και αποθήκευση ενέργειας με χρήση στερεών ροφητικών υλικών μέσω διεργασιών υψηλών θερμοκρασιών

Oι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο πειραματικών κυρίως δράσεων στα πεδία της ετερογενούς κατάλυσης και μηχανικής χημικών αντιδράσεων και αντιδραστήρων όπως:

• Σύνθεση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός νέων υλικών
• Αξιολόγηση της καταλυτικής συμπεριφοράς σε εργαστηριακής κλίμακας μονάδες με χρήση αντιδραστήρων σταθερής/ρευστοστερεάς κλίνης
• Διερεύνηση των επιμέρους σταδίων του μηχανισμού των καταλυτικών δράσεων
• Διεξαγωγή κινητικών πειραμάτων και ανάπτυξη κινητικών μοντέλων

1. Chen Zhao, Yuan Kou, Angeliki A. Lemonidou, Xuebing Li, and Johannes A. Lercher, Selective Catalytic Conversion of Bio-oil Phenol Fraction to Alkanes, Angewandte Chemie, International Edition, 48 (22) (2009) 3987-3990
2. E.Heracleous, A.A. Lemonidou, Ni-Me-O mixed metal oxides for the effective oxidative dehydrogenation of ethane to ethylene – Effect of promoting metal Me, Journal of Catalysis 270 (2010) 67-75
3. Angeliki A. Lemonidou Ekaterini Vagia Johannes Lercher, Acetic acid reforming over Rh supported on La2O3 modified CeO2-ZrO2 – catalytic performance and reaction pathway analysis, ACS Catalysis, 3(9) (2013) 1919-1928
4. Z. Skoufa, E. Heracleous, A.A. Lemonidou, On ethane ODH mechanism and nature of active sites over NiO-based catalysts via isotopic labelling and methanol sorption studies, J. Catalysis, 322 (2015) 118–129
5. A. Antzara, E. Heracleous, A. Lemonidou, Energy efficient sorption enhanced-chemical looping methane reforming process for high-purity H2 production: experimental proof-of-concept, Applied Energy, 180 (2016) 457–471
6. P.N. Kechagiopoulos, S.D. Angeli, A.A. Lemonidou, Low temperature steam reforming of methane: A combined isotopic and microkinetic study, Appl. Catal. B Environ, 205 (2017) 238-253
7. V. Zacharopoulou, E. Vasiliadou, A.A. Lemonidou, Exploring reaction pathways bio-glycerol hydro-deoxygenation to propene, ChemSusChem, 11 (2018) 264 – 275

  1. Ενεργειακές Πρώτες Ύλες
  2. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ
  3. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ
  4. Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος
  5. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια / Περιβάλλον

1. Ζαχαροπούλου Βασιλική (Έτος έναρξης: 2012)
2. Υφαντή Βασιλεία-Λουκία (Έτος έναρξης: 2013)
3. Aθανάσιος Σκαλτογιάννης (Ετος έναρξης 2017)