Μανασσής Μ. Μήτρακας
Καθηγητής, Αναλυτική Χημεία με έμφαση στην Επιστήμη του Νερού

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1991)
– Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1978)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, 1ος όροφος Κτιρίου Γ
Τηλέφωνο:2310.996248  Fax: 2310.996248
Email: mmitraka@cheng.auth.gr
WWW:
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 17:00

 1. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων που σχετίζονται με τον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων.
 2. Εφαρμογή της χημικής ανάλυσης στη διερεύνηση και αξιολόγηση περιβαλλοντικών προβλημάτων, με στόχο την επίλυσή τους.
 3. Ανάπτυξη, αξιολόγηση και εφαρμογή τεχνολογιών που σχετίζονται με την επεξεργασία νερού και αποβλήτων.
 1. Mitrakas Μ., Panteliadis P., Keramidas V., Tzimou-Tsitouridou R., Sikalidis C., “Predicting Fe3+ dose for As(V) removal at pHs and temperatures commonly encountered in natural waters”, Chemical Engineering Journal, 155, 716-721, 2009.
 2. Mitrakas M., Pantazatou A., Tzimou-Tsitouridou R., Sikalidis C., “Influence of pH and temperature on Cr(VI) removal from a natural water using Fe(II): A pilot and full scale case study” Desalination and Water Treatment Journal, 33, 77-85, 2011.
 3. Tresintsi S., Simeonidis K., Vourlias G., Stavropoulos G. and Mitrakas M., “Kilogram-scale synthesis of iron oxy-hydroxides with improved arsenic removal capacity: Study of Fe(II) oxidation-precipitation parameters”, Water Research, 46(16), 5255-5267, 2012.
 4. Tresintsi S., Simeonidis K., Estradé S., Martinez-Boubeta C., Vourlias G., Pinakidou F., Katsikini M., Paloura E., Stavropoulos G. and Mitrakas M. “Tetravalent manganese feroxyhyte: a novel nano-adsorbent equally selective for As(III) and As(V) removal from drinking water”, Environmental Science and Technology, 47 (17), 9699-9705, 2013.
 5. Tresintsi S., Simeonidis K., Mitrakas M., “Mn-feroxyhyte: The role of synthesis conditions on As(III) and As(V) removal capacity”, Chemical Engineering Journal, 251, 192-198, 2014.
 6. Kokkinos Ε., Simeonidis Κ., Pinakidou F., Katsikini M., Mitrakas M., “Optimization of tetravalent manganese feroxyhyte negative charge density: a high-performing mercury adsorbent from drinking water”, Science of the Total Environment, 574, 482-489, 2017. DOI: 10.1016/ j.scitotenv.2016.09.068.
 7. Kaprara E., Tziarou N., Kalaitzidou K., Simeonidis K., Balcells L., Pannunzio E., Zouboulis A., Mitrakas M., “The use of Sn(II) oxy-hydroxides for the effective removal of Cr(VI) from water: optimization of synthesis parameters”, Science of the Total Environment, 605-606: 190-198, 2017, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.06.199
 8. Bandi D., Karayannakidis P., Samaras P., Mitrakas M., “An innovative bioreactor set-up that reduces membrane fouling by adjusting the filamentous bacterial population” Journal of Membrane Science, 542, 430-438, 2017, https://doi.org/10.1016/j.memsci.2017.08.034.
 1. Aναλυτική Xημεία (Θ) (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 2. Αναλυτική Χημεία (Ε) (2o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 3. Φυσικές Διεργασίες ΙI (6o Εξάμηνο – Υποχρεωτικό Μάθημα)
 4. Σύγχρονες Μέθοδοι στην Ενόργανη Ανάλυση (Χ ≥4o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 5. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια/Περιβάλλον (Χ/Ε ≥8o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 6. Ποιοτικά Χαρακτηριστικά και Επεξεργασία Νερού (Χ ≥5o Εξάμηνο – Μάθημα Επιλογής)
 1. Μπαντή Δήμητρα (Έτος έναρξης: 2013)
 2. Καλαϊτζίδου Κυριακή (Έτος έναρξης: 2017)