Εργαστήριο Β’ Χημικής Μηχανικής – Δ/ντής Αναστασία Ζαμπανιώτου

(Ιστοχώρος: http://cperi.certh.auth.gr)

1. Πιλοτική μονάδα για την πραγματοποίηση διαφόρων αντιδράσεων πολυμερισμού, η οποία αποτελείται από έναν αντιδραστήρα ημι-συνεχούς λειτουργίας, ένα μπάνιο, ένα ψυκτικό, δύο ρυθμιστικές βάνες, καθώς και από ένα σύνολο βανών και σωληνώσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.

2. Συσκευή προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων με περίθλαση ακτίνας Laser (κατανομή μεγέθους σωματιδίων από 0.02 έως 2000 μm σε στερεά ή υγρά δείγματα).

3. Μικροσκόπιο σάρωσης με ακίδα για τη μελέτη της μορφολογίας της επιφάνειας υλικών.

4. Συσκευή λυοφιλοποίησης για την ανάκτηση πολυμερικών σωματιδίων με τη μορφή σκόνης.

5. Ομογενοποιητής υπερήχων για τη δημιουργία γαλακτωμάτων.

Εργαστήριο Τεχνολογίας Χημικών Εγκαταστάσεων – Δ/ντής K. Μουζά

(Ιστοχώρος: http://philon.cheng.auth.gr/)

 
 1. Διάταξη μ-PIV (Particle Image Velocimetry) για μετρήσεις τοπικής ταχύτητας ροής σε μ-συσκευές.

 2. Διάταξη μ-LIF (Laser-induced fluorescence) για μετρήσεις τοπικής συγκέντρωσης και θερμοκρασίας σε μ-συσκευές.

 3. Σύστημα συλλογής/επεξεργασίας εικόνας (fast video camera μέχρι 300,000 fps, λογισμικό) για τη μελέτη ταχέως εξελισσόμενων φαινομένων.

 4. Συστοιχία Η/Υ παράλληλης επεξεργασίας (cluster): 56 nodes 192GB RAM.

 5. Μονάδες μελέτης διφασικής ροής σε αγωγούς (D= 50 & 25 mm) πλήρως εξοπλισμένες.

 6. Διατάξεις μέτρησης διατμητικής τάσης υγρού-τοιχώματος. 

 7.  Μικροσκόπια NIKON Eclipse LV100.

 8. Τενσιόμετρο KSV.

 9. 3-D printer

 10. Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης βιομάζας σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. Εργαστηριακή μονάδα ταχείας πυρόλυσης βιομάζας.

 11. Περιστροφικός κλίβανος πυρόλυσης–ενεργοποίησης: Nabertherm DRSR-A.

 12. BET ανάλυση ανθράκων από βιομάζα: Quanta Chrom Instruments-Monosorb MS-21.

 13. GC ανάλυση αερίων πυρόλυσης-αεριοποίησης βιομάζας: HP 6890 Agilent Technologies. Αέριος χρωματογράφος PERKIN-ELMER 8410.