Ετος 2021
ΒαθμίδαΓνωστικό αντικείμενο / ΠεριγραφήΦ.Ε.Κ.Λήξη υποβολής δικαιολογητικώνΥποβληθείσες υποψηφιότητες
Επίκουρου Καθηγητή" Ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων διεργασιών”1377/18-06-2021 τΓ’31-08-2021
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:
22322
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
• Τεχνικές βιώσιμου και ολοκληρωμένου σχεδιασμού προϊόντων και συστημάτων χημικών και φυσικών διεργασιών.
• Επίδραση και συστηματική μελέτη κριτηρίων βιώσιμης ανάπτυξης (π.χ. Ανάλυση Κύκλου Ζωής, περιβαλλοντικοί, ενεργειακοί και άλλοι περιορισμοί) κατά το σχεδιασμό συστημάτων Διεργασιών, όπως ενδεικτικά Διεργασίες Χημικών, Φαρμακευτικών, Τροφίμων, Βιοδιεργασιών, Πετροχημικών, Πολυμερών, παραγωγής ενέργειας και άλλων συναφών διεργασιών και εγκαταστάσεων με βάση τις αρχές της Χημικής Μηχανικής.
• Ταυτόχρονος σχεδιασμός διεργασιών και καινοτόμων προϊόντων (ως τέτοια νοούνται τα τελικά ή ενδιάμεσα εξειδικευμένα χημικά, όπως διαλύτες, πληρωτικά και άλλα υλικά σε συστήματα διαχωρισμών, καταλύτες, τρόφιμα, φαρμακευτικά κλπ) με στόχο τη μελέτη της επίδρασης επιθυμητών ιδιοτήτων τους στο βέλτιστο σχεδιασμό βιώσιμων διεργασιών.
• Τεχνικές σχεδιασμού συστημάτων και προϊόντων κάτω από ρίσκο και αβεβαιότητα (π.χ. στις συνθήκες τις αγοράς).
• Σχεδιασμός καινοτόμων προϊόντων (με στόχο τη μελέτη της επίδρασης επιθυμητών ιδιοτήτων τους στο βέλτιστο σχεδιασμό βιώσιμων διεργασιών.
• Μέθοδοι βιώσιμου σχεδιασμού διεργασιών και προϊόντων με αρχές πολυκριτηριακής ανάλυσης οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη ταυτόχρονα πολλαπλά θέματα όπως οικονομικά, περιβαλλοντικά, ενεργειακά, τεχνολογικά, κοινωνικά

Επίκουρου Καθηγητή " Αναλυτική Χημεία στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική952/20-04-2021 τΓ30-06-2021
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:
21340
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων και διατάξεων-συσκευών, με εφαρμογή στη βιοτεχνολογία, χημική μηχανική, τρόφιμα, φάρμακα, περιβάλλον, υγεία και βιοϋλικά, έλεγχο και διασφάλιση ποιότητας
Ετος 2020
ΒαθμίδαΓνωστικό αντικείμενο / ΠεριγραφήΦ.Ε.Κ.Λήξη υποβολής δικαιολογητικώνΥποβληθείσες υποψηφιότητες
Επίκουρου Καθηγητή "Χημική Μηχανική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική"642/12-05-2020 τΓ22-07-2020
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ:
16143
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Το ακαδημαϊκό/ερευνητικό πεδίο της συγκεκριμένης θέσης εστιάζει στην εφαρμογή θεμελιωδών αρχών και τεχνικών της Χημικής Μηχανικής, στο σχεδιασμό, λειτουργία και ανάπτυξη διεργασιών και συστημάτων βιοϊατρικών εφαρμογών όπως και βιολογικών συστημάτων μεταβαλλόμενης κλίμακας (από κύτταρα έως ιστούς) με στόχο την κατανόηση, πρόγνωση, πρόληψη και θεραπεία πάσης φύσεως ασθενειών.
Έμφαση θα δοθεί σε πειραματικές τεχνικές βιοϊατρικής μηχανικής, που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω περιοχές:
• Μηχανική των κυτταρικών καλλιεργειών με επιδίωξη τον στοχευμένο σχεδιασμό θεραπειών αναγεννητικής ιατρικής βασισμένων σε βλαστοκύτταρα ως καινοτόμο προσέγγιση για τη θεραπεία διαφόρων μεταβολικών ασθενειών όπως και του καρκίνου.
• Πειραματικός σχεδιασμός βιοαντιδραστήρων για κυτταρικές καλλιέργειες και βελτιστοποίηση αυτών με στόχο τον επανασχεδιασμό κυττάρων και την χρήση τους στην θεραπευτική ιατρική (συνθήκες λειτουργίας, προφίλ τροφοδοσίας, σχεδιασμός νέων ικριωμάτων).
• Κυτταρική και μοριακή μηχανική.
• Βιομοριακή Μηχανική (ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμακευτικών ουσιών, νανοβιοτεχνολογία).
• Νευρο-μηχανική και μηχανική/ανάπλαση ιστών, συγκολλητικά ιστών για την επούλωση τραυμάτων.
Ετος 2019
ΒαθμίδαΓνωστικό αντικείμενο / ΠεριγραφήΦ.Ε.Κ.Λήξη υποβολής δικαιολογητικώνΥποβληθείσες υποψηφιότητες
Επίκουρου ΚαθηγητήΔυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών ΑντιδραστήρωνΜονιμοποίηση Χρήστος Χατζηδούκας
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 12795
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Χρήση και ανάπτυξη σύγχρονων εξελιγμένων λογισμικών εργαλείων με επιτηδευμένο περιβάλλον ανοιχτής αρχιτεκτονικής για μαθηματική μοντελοποίηση αντιδραστήρων χημικών και βιοχημικών διεργασιών.
Ανάπτυξη λογισμικού για βιομηχανικές διεργασίες βιοχημικών αντιδραστήρων κυτταρικών καλλιεργειών και αντιδραστήρων πολυμερισμού.
Έλεγχος, ρύθμιση και βελτιστοποίηση χημικών και βιοχημικών αντιδραστήρων σε πραγματικό χρόνο και σε μεταβατικό στάδιο λειτουργίας τους κατά τη μετάβαση από την παραγωγή προϊόντος με κάποιες ποιοτικές προδιαγραφές σε άλλο με διαφορετικές προδιαγραφές.
Γνώση σε διεργασίες βιο-αντιδραστήρων καλλιέργειας μικροοργανισμών (π.χ. βακτήρια, ζύμες) και φωτοσυνθετικών μικροοργανισμών (π.χ., μικροφύκη) για την βέλτιστη παραγωγή βιοχημικών προϊόντων.
Καθηγητή" Φυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων ”293/6-3-201915-05-2019
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10604
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
1) Δομή και θερμοδυναμική συμπεριφορά συστημάτων πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων
2) Χρήση και ανάπτυξη στατιστικομηχανικών μοντέλων και υπολογιστικών μεθόδων για τη μοριακή προσομοίωση και το χαρακτηρισμό της συμπεριφοράς των ανωτέρω συστημάτων.
Καθηγητή" Αναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού ”322/12-3-201920-05-2019
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP10660
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού χημικών παραμέτρων, χρήση αναλυτικών τεχνικών για το χαρακτηρισμό υπόγειων και επιφανειακών νερών και άλλων περιβαλλοντικών συστημάτων. Ανάπτυξη και εφαρμογή διεργασιών επεξεργασίας νερού. Ανάπτυξη υλικών για την επεξεργασία πόσιμου νερού και άλλες περιβαλλοντικές εφαρμογές.
Ετος 2018
ΒαθμίδαΓνωστικό αντικείμενο / ΠεριγραφήΦ.Ε.Κ.Λήξη υποβολής δικαιολογητικώνΥποβληθείσες υποψηφιότητες
Επίκουρου Καθηγητή "Χημικές ή/και Βιοχημικές Διεργασίες”781/13-7-201819-09-2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP7194
Περιγραφή αντικειμένου θέσης
Πειραματική μελέτη χημικών ή/και βιοχημικών διεργασιών σε συστήματα ενεργειακού, περιβαλλοντικού, ή βιολογικού ενδιαφέροντος. Γνώση και χρήση προηγμένων πειραματικών τεχνικών και εμπειρία στην ανάπτυξη διεργασιών, ανάλυση και επεξεργασία πειραματικών αποτελεσμάτων. Επαλήθευση θεωρητικών προσεγγίσεων με χρήση πειραματικών δεδομένων
Καθηγητή "Πειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών"655/8-6-2018 τΓ21.08.2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP6733
(εξέλιξη κα. Μουζά)Περιγραφή αντικειμένου θέσης  
Το περιεχόμενο του επιστημονικού πεδίου της θέσης περιλαμβάνει:
· την αξιοποίηση / ανάπτυξη προηγμένων μη παρεμβατικών πειραματικών τεχνικών για τη μελέτη των ρευστοδυναμικών χαρακτηριστικών συσκευών φυσικών / φυσικοχημικών διεργασιών,
· την αξιοποίηση / ανάπτυξη λογισμικού για την προσομοίωση των φαινομένων, το σχεδιασμό συσκευών διεργασιών και την τεχνικο-οικονομική αξιολόγηση παραγωγικών μονάδων.
· την πειραματική και υπολογιστική μελέτη των μικροσυσκευών με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστων μοντέλων ή/και συσχετισμών για το βέλτιστο σχεδιασμό τους.
Ετος 2017
ΒαθμίδαΓνωστικό αντικείμενο / ΠεριγραφήΦ.Ε.Κ.Λήξη υποβολής δικαιολογητικώνΥποβληθείσες υποψηφιότητες
Καθηγητή "Περιβαλλοντική Μηχανική"1305/13-12-2017 τΓ20.02.2018
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP3917
(εξέλιξη κ. Σαρηγιάννη)Περιγραφή αντικειμένου θέσης  
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «Η εφαρμογή της Χημικής Μηχανικής στη μελέτη των περιβαλλοντικών διεργασιών συμπεριλαμβάνοντας την περιβαλλοντική και μεταβολική μηχανική, και την διαχείριση αερίων, στερεών και υγρών αποβλήτων και άλλων περιβαλλοντικών κινδύνων με στόχο την ελαχιστοποίηση του αποτυπώματος των χημικών και βιοχημικών διεργασιών και προϊόντων στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας».
Επίκουρου Καθηγητή" Φυσικοχημεία με έμφαση 409/4-5-2017 τ.Γ’11.07.2017Λ.Τζούνης, Αθ.Μηλιώνης, Ι.Τσιβιντζέλης, Π.Τρωγάδας
Κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: APP1571στα υπερκρίσιμα ρευστά"
(εξέλιξη κ.Τσιβιντζέλη)Περιγραφή αντικειμένου θέσης  
Συνοπτική περιγραφή του γνωστικού αντικειμένου: «(1) Πειραματική και θεωρητική φυσικοχημεία διεργασιών με Υπερκρίσιμα Ρευστά. (2) Φυσικοχημεία διεργασιών παραγωγής νανοϋλικών και βιοϋλικών με πράσινη τεχνολογία. (3) Φυσικοχημεία υψηλών πιέσεων, ισορροπία φάσεων και θεωρία καταστατικών εξισώσεων».
Αναπληρωτή Καθηγητή" Εφαρμοσμένη Οργανική111/8-2-2017 τ.Γ’18.04.2017Σ.Κιτσινέλης, Αθ.Μηλιώνης, Α.Ασημοπούλου
Κωδ.ΑΠΕΛΛΑ:2222431, Νέος Κωδικός APP802Χημεία -
(εξέλιξη κ.Ασημοπούλου)Φυσικά Προϊόντα "
Περιγραφή αντικειμένου θέσης  
Το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά: «Απομόνωση και καθαρισμός δραστικών ουσιών από φυσικά προϊόντα (φυτικοί, ζωικοί, θαλάσσιοι οργανισμοί και μικροοργανισμοί), μελέτη χημικής σύστασης φυσικών προϊόντων, ταυτοποίηση ουσιών από φυσικά προϊόντα – προσδιορισμός χημικής δομής με χρήση αναλυτικών τεχνικών – χαρακτηρισμός βιολογικά ενεργών συστατικών – ποσοτικός προσδιορισμός, μελέτη σταθερότητας φυσικών δραστικών ουσιών, βιοσύνθεση δευτερογενών μεταβολιτών στα φυσικά προϊόντα, βιολογικές δράσεις φυσικών προϊόντων και δραστικών τους συστατικών, τεχνολογική αξιοποίηση φυσικών προϊόντων – εφαρμογές (φάρμακα, πρόσθετα τροφίμων, λειτουργικά τρόφιμα, καλλυντικά κ.α.), συσχέτιση χημικής δομής-βιολογικής δράσης, σύνθεση και ημισύνθεση φυσικών προϊόντων».
Έτος 2021
ΗμερομηνίαΘέμαΓνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα
17.09.2021Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή«Ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων διεργασιών»
17.09.2021Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή«Αναλυτική Χημεία στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική»
10.09.2021Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή«Ολοκληρωμένος σχεδιασμός βιώσιμων συστημάτων διεργασιών»
10.09.2021Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή«Αναλυτική Χημεία στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική»
--
09.04.2021Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή«Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά»
02.04.2021Εκλεκτορικό Σώμα για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Χημείας«Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά»
8.01.2021Εκλεκτορικό Σώμα για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνολογιών«Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων»
15.01.2021Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή «Μηχανική Διεργασιών Τροφίμων»
8.01.20121Εκλεκτορικό Σώμα για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών & Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής (ΤΦΔΕΘ) «Μηχανική
Συστημάτων Διεργασιών»
15.01.2021Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για την μονιμοποίηση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή «Μηχανική Συστημάτων Διεργασιών»
Έτος 2020
23.09.2020Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητήΧημική Μηχανική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική (Επ.Καθ)
14.09.2020Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητήΧημική Μηχανική με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική (Επ.Καθ)
Έτος 2019
ΗμερομηνίαΘέμαΓνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα
15.10.2019 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητήΔυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων
02.10.2019Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή Δυναμική Προσομοίωση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού και Βιοχημικών Αντιδραστήρων
15.10.2019Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του καθηγητήΑναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού
02.10.2019Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του καθηγητήΑναλυτική Χημεία με Έμφαση στην Επιστήμη του Νερού
15.07.2019Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του καθηγητήΦυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων
14.06.2019Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του καθηγητήΦυσικοχημεία πολυμερών, κολλοειδών και διαλυμάτων
Έτος 2018
ΗμερομηνίαΘέμαΓνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα
23.10.2018Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητήΧημικές ή/και βιοχημικές διεργασίες
05.10.2018Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή Χημικές ή/και βιοχημικές διεργασίες
19.09.2018 Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του καθηγητήΠειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών
10.09.2018Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του καθηγητήΠειραματική Μελέτη και Προσομοίωση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών
18.06.2018Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του αναπληρωτή και του Επίκουρου Καθηγητή (29-6-2018)Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων
20.02.2018
Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή
Καθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων
20.02.2018Ορισμός τριμελούς εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητήΚαθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων
14.02.2018Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητήΚαθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων
14.02.2018 Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητήΚαθαρές τεχνολογίες αξιοποίησης συμβατικών και μη συμβατικών ενεργειακών πόρων
Έτος 2017
ΗμερομηνίαΘέμαΓνωστικό αντικείμενο / Βαθμίδα
09.11.2017Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή (APP1571) Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά / Επ.Καθηγητή
19.9.2017Ορισμός Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP1571)Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά
14.7.2017Συγκρότηση Εκλεκτορικού Σώματος για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (APP1571)Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά
5.7.2017Πρόσκληση για συνεδρίαση ΕΣ για την κρίση στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή (APP802)Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία - Φυσικά Προϊόντα
Eτος 2017
ΗμερομηνίαΘέμα
11.2017Αποτέλεσμα εκλογής θέσης Επ.Καθηγητή με γν. αντικείμενο
10.2017"Φυσικοχημεία με έμφαση στα υπερκρίσιμα ρευστά"
10.2017Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Ασημοπούλου
07.2017Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Κόταλη
03.2017Διορίστηκε η Καθηγήτρια Ρ. Τζήμου-Τσιτουρίδου
Ετος 2016
ΗμερομηνίαΘέμα
07.2016Διορίστηκε ο καθηγητής Μ. Γεωργιάδης
07.2016Διορίστηκε ο Καθηγητής Σ. Γιάντσιος
05.2016Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Χ. Χατζηδούκας
Ετος 2015
ΗμερομηνίαΘέμα
10.2015Εντάχθηκε στο Τμήμα με μετάκληση από το Παν.Δυτ.Μακεδονίας ο Καθηγητής Κ. Κικκινίδης
10.2015Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Μ. Μήτρακας
08.2015Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δ. Χριστόφιλος
04.2015Διορίστηκε ο Επίκουρος Καθηγητής Γ. Τριανταφυλλίδης
Έτος 2014
ΗμερομηνίαΘέμα
10.014Διορίστηκε η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Α. Μουζά
07.2014Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Καρατάσος
03.2014Διορίστηκε η Καθηγήτρια Α. Ζαμπανιώτου
02.2014Διορίστηκε ο Καθηγητής Κ. Σικαλίδης
01.2014Διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Λέκτορα ο Δρ. Ι. Τσιβιντζέλης
Eτος 2013
ΗμερομηνίαΘέμα
09.2013Μετακινήθηκε στο Τμήμα από το Γενικό Τμήμα ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δ. Χριστόφιλος
09.2013Μετακινήθηκε στο Τμήμα από το Γενικό Τμήμα ο Καθηγητής κ. Γ. Κουρούκλης
07.2013Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Κ. Αδαμόπουλος
04.2013Διορίστηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Κυριάκου
01.2013Διορίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ο Δρ. Μ. Γεωργιάδης

Αποχωρήσεις μελών ΔΕΠ

ΗμερομηνίαΘέμα
31.08.2021Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. M. Ασσαέλ (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
31.08.2021Συνταξιοδοτήθηκε  ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γ. Κυριάκου (Τομέας Χημείας.)
31.08.2021Συνταξιοδοτήθηκε η Λέκτορας κα Ε. Σιδηροπούλου
31.08.2021Συνταξιοδοτήθηκε η λέ κ. Κ. Παναγιώτου
(Τομέας Χημείας)
12.2019 Απεβίωσε ο καθηγητής
κ. Σπ. Παράς
(Τομέας Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
7.2019 Συνταξιοδοτήθηκε η καθηγήτρια κα. Ρ. Τζήμου
(Τομέας Χημείας)
8.2018 Συνταξιοδοτήθηκε ο καθηγητής κ. Κ. Παναγιώτου
(Τομέας Χημείας)
8.2018 Συνταξιοδοτήθηκε ο επ. καθηγητής κ. Γ. Σταυρόπουλος
(Τομέας Τεχνολογιών)
12.2018Συνταξιοδοτήθηκε ο επ. καθηγητής κ. Γ. Τριανταφυλλιδης
(Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016Συνταξιοδοτήθηκε  ο καθηγητής κ. Γ. Κουρούκλης (Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016Συνταξιοδοτήθηκε  η Καθηγήτρια κ. Μ. Λιακοπούλου-Κυριακίδου Τομέας Χημείας)
08.2016Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Μ. Σταματούδης (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
08.2016Συνταξιοδοτήθηκε  ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Κ. Αδαμόπουλος (Τομέας Τεχνολογιών)
08.2016Συνταξιοδοτήθηκε  ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Σ. Χατζησπύρου (Τομέας Χημείας)
08.2015Συνταξιοδοτήθηκε  ο καθηγητής κ. Κ. Κυπαρισσίδης (Τομέας Α. Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)
08.2015Συνταξιοδοτήθηκε  ο καθηγητής κ. Κ. Σικαλίδης (Τομέας Χημείας)
01.2014Συνταξιοδοτήθηκε  ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ε. Καστρινάκης (Τομέας Τ.Φ.Δ.Ε.Θ.)
01.2014Συνταξιοδοτήθηκε  η Λέκτορας κα. Δ. Μισοπολινού (Τομέας Χημείας)
08.2012Συνταξιοδοτήθηκε  ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Σπ. Ζλατάνος (Τομέας Χημείας)
08.2011Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Γ. Σακελλαρόπουλος (Τομέας Τεχνολογιών)
04.2010O Αναπληρωτής Καθηγητής Ι. Μαρκόπουλος  μετατέθηκε  στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
10.2008O Kαθηγητής Σπ. Αναστασιάδης υπέβαλε την  παραίτησή  του στο Τμήμα (έχει εκλεγεί στο Πανεπιστήμιο Κρήτης)
08.2006Ο Καθηγητής Πρ. Νταουτίδης υπέβαλε την  παραίτησή  του στο τμήμα
08.2005Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Α. Καράμπελας (Τομέας Α.Σ.Χ.Ρ.Δ.Ε.)
08.2005Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Ι. Βασάλος (τομέας Τεχνολογιών)
08.2003Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Ν. Πλατάκης (τομέας Τεχνολογιών)
08.2001Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Α. Αναγνωστόπουλος (τομέας Χημείας)
09.2000Μη αποδοχή διορισμού  από Καθηγητή κ.Χρ. Φλούδα στη θέση Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός βελτιστοποίηση και ρύθμιση φυσικών και χημικών συστημάτων με τη βοήθεια Η.Υ.» (Η θέση παραμένει κενή και θα επαναπροκηρυχθεί μόλις δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η μη αποδοχή διορισμού)
09.2000Συνταξιοδοτήθηκε  ο Καθηγητής κ. Πρ. Μπεκιάρογλου (τομέας Χημείας)