Το αριθμ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16393/9-3-2020 (ΑΔΑ Ω5ΖΨ465ΦΥΟ-Ξ7Η) έγγραφο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας»

Το αριθμ. 113/12-3-2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της με αρ. πρωτ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838/10-3-2020 ΚΥΑ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα»

Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»