ΔΠΜΣ Προστασία, συντήρηση και αποκατάσταση μνημείων Πολιτισμού