Μεταδιδακτορική Έρευνα

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών εκπονούν σήμερα τη μεταδιδακτορική έρευνά τους 16 επιστήμονες (2022) .

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή ΜΕ έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Μεταδιδάκτορες Τμήματος

Αρχείο περατωθεισών μεταδιδακτορικών ερευνών