Μεταδιδακτορική Έρευνα

Η εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Εκπόνησης Μεταδιδακτορικής Έρευνας του ΑΠΘ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1191/4-4-2017 τ. Β’.

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών εκπονούν σήμερα τη μεταδιδακτορική έρευνά τους 20 επιστήμονες (2020).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για διεξαγωγή ΜΕ έχουν οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος από ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας.

Το Τμήμα δέχεται κατά την διάρκεια όλου του έτους αιτήσεις από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ερευνητές/τριες, οι οποίες κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

Στην αίτηση αναγράφεται ο/η Καθηγητής/τρια του Τμήματος υπό την επίβλεψη του/της οποίου/ας επιθυμεί ο/η ενδιαφερόμενος/η να πραγματοποιήσει τη Μ.Ε , συνοδευόμενη από σχετική επιστολή αποδοχής επίβλεψης και επισυνάπτονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τον Κανονισμό.