Διεθνείς Οργανώσεις και Δίκτυα στα οποία μετέχει το Τμήμα 

Πρόγραμμα ΤΙΜΕ

Το πρόγραμμα ΤΙΜΕ (Top Industrial Managers for Europe) δίνει τη δυνατότητα απόκτησης δύο διπλωμάτων από δύο διαφορετικά ΑΕΙ. Τα δύο διπλώματα απονέμονται μετά από παρακολού-θηση μαθημάτων και στα δύο ιδρύματα, συνολικής διάρκειας έξι ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη σε Πολυτεχνείο του εξωτερικού. Τα δύο διπλώματα δίνονται από τα συμβαλλόμενα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής.Επιβεβαίωση της αναγνώρισης της ποιότητας του διπλώματος που παρέχει το ίδρυμα προέλευσης ως ένα από τα καλύτερα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα ιδρύματα τα οποία είναι μέλη του δικτύου (TIME) προσχωρούν σε μία διμερή συμφωνία η οποία καθορίζει έναν αριθμό κοινών στόχων, και αμοιβαίων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν να αναπτύξουν, μέσω διμερών συμφωνιών, μακροπρόθεσμες ανταλλαγές άριστων φοιτητών με στόχο την εκπαίδευση «ευρωπαίων διαπολιτισμικών» μηχανικών με δύο ισότιμα διπλώματα.Για την υλοποίηση του προγράμματος των ανταλλαγών απαιτείται σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων (Τμημάτων κατά περίπτωση). Στη συμφωνία αυτή θα δίδεται και η ισοτιμία των μαθημάτων με βάση το σύστημα των διδακτικών μονάδων ECTS. Με απόφαση της Κοσμητείας οι ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο του ΤΙΜΕ γίνονται σε συνδυασμό με τα προγράμματα ERASMUS. Επομένως πέραν της υπογραφής της διμερούς συμφωνίας μεταξύ δύο Τμημάτων (ή Σχολών), απαιτείται και η δημιουργία προγράμματος ERASMUS μεταξύ των ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα ERASMUS μεταξύ των ιδρυμάτων εξασφαλίζει την αυτόματη ισοτιμία των σπουδών και των μαθημάτων καθώς και την οικονομική υποστήριξη για το πρώτο έτος στο Πολυτεχνείο υποδοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα

ERASMUS

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κοινοτικού προγράμματος ERASMUS+, δίνεται η δυνατότητα μετακίνησης προπτυχιακών, μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων για σπουδές από 3 έως 12 μήνες.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα σε προπτυχιακούς φοιτητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες, να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό σε Πανεπιστήμια/ Επιχειρήσεις/ Οργανισμούς, προσφέροντάς τους ταυτόχρονα υποτροφία κινητικότητας μέσω της τομεακής δράσης ERASMUS+ Πρακτική Άσκηση. Επίσης, μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση οι πρόσφατοι απόφοιτοι στο πρώτο έτος της αποφοίτησής τους με την προϋπόθεση να έχει εγκριθεί η αίτησή τους, την οποία θα έχουν υποβάλει όσο είναι φοιτητές στο τελευταίο έτος.

Ο φοιτητής μπορεί να μετακινηθεί για σπουδές σε όλους τους κύκλους σπουδών. Ο ίδιος φοιτητής μπορεί να λάβει επιχορήγηση για κινητικότητα μέχρι 12 μήνες ανά κύκλο σπουδών, ανεξαρτήτως του αριθμού και του είδους της κινητικότητας (σπουδές ή πρακτική άσκηση).

Το πρόγραμμα Erasmus+ International ανοίγει το δρόμο της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού μεταξύ των 28 κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ισλανδίας, της Νορβηγίας, του Λιχτενστάιν, της ΠΓΔΜ και της Τουρκίας (Programme countries) και χωρών από όλον τον υπόλοιπο κόσμο (Partner countries).

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές και των τριών κύκλων σπουδών. Η περίοδος κινητικότητας είναι από 3 έως 12 μήνες και το σύνολο της διάρκειας κινητικότητας για όλους τους κύκλους σπουδών δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

Εξερχόμενοι Φοιτητές

Η επιλογή των εξερχόμενων φοιτητών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ πραγματοποιείται με συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία ιεραρχούνται ως εξής:

  1. Γλωσσική επάρκεια για την πρώτη ή και τη δεύτερη γλώσσα διδασκαλίας στο ίδρυμα υποδοχής

  2. Ακαδημαϊκή επίδοση (μέσος όρος βαθμολογίας)

  3. Λόγος ECTS (ECTS περασμένων μαθημάτων / σύνολο ECTS προγράμματος σπουδών μέχρι το τρέχον εξάμηνο φοίτησης

  4. Έτος σπουδών

  5. Κίνητρα συμμετοχής

  6. Αναγνώριση μαθημάτων

Εισερχόμενοι Φοιτητές

Οι εισερχόμενοι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε μαθήματα του προπτυχιακού προγράμματος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν την Ελληνική γλώσσα ή στην αντίθετη περίπτωση την Αγγλική πολύ καλά για όσα μαθήματα μπορούν να προσφερθούν στην Αγγλική γλώσσα.
Πληροφορίες για τη δράση του προγράμματος Erasmus+ παρέχονται στον ιστοχώρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.

Προσφερόμενα μαθήματα

Συμφωνίες Erasmus

Πρόγραμμα Erasmus+ Πρακτική Άσκηση

Πληροφορίες
Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν με τους ECTS coordinators:
Συντονιστές Σπουδών (εισερχόμενοι-εξερχόμενοι): Επίκ. καθηγητής Χρήστος Χατζηδούκας, τηλ. επικοινωνίας 2310 996167, email: chatzido@auth.gr και Καθηγήτρια Αικατερίνη Μουζά, τηλ. επικοινωνίας 2310 994161, email: mouza@auth.gr

Συντονιστές Erasmus Mundus, Erasmus International+, Πρακτικής Άσκησης (εισερχόμενοι-εξερχόμενοι): Αναπλ. καθηγήτρια Αμαλία Αγγελή, τηλ. επικοινωνίας 2310 996218,email: aggeli@auth.gr και Καθηγήτρια Αναστασία Ζαμπανιώτου, τηλ. επικοινωνίας: 2310 996274 email: azampani@auth.gr

και τη Γραμματεία του Τμήματος: Στυλιανή Παπαχρήστου, τηλ επικοινωνίας 2310 996186, email: info@cheng.auth.gr

BEST

Το BEST (Board οf European Students of Technology) είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός, φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός. Από το 1989, προσφέρει ευκαιρίες για επικοινωνία, συνεργασία και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ φοιτητών σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Δραστηριοποιείται μέσω 97 τοπικών ομάδων BEST σε 34 χώρες, οι οποίες δημιουργούν ένα αναπτυσσόμενο, άριστα οργανωμένο, ισχυρό, νεανικό και καινοτόμο δίκτυο φοιτητών. Με περισσότερα από 3400 μέλη να απασχολούνται σε καθημερινή βάση πανευρωπαϊκά με την ανάπτυξη των υπηρεσιών του BEST και μέσω των διοργανώσεων του, απευθύνεται σε περισσότερους από ένα εκατομμύριο φοιτητές.
Το BEST ενθαρρύνει την «Ενίσχυση της Διαφορετικότητας» και βοηθά τους Ευρωπαίους φοιτητές της τεχνολογίας να αποκτήσουν μια διεθνή νοοτροπία, με το να φτάσουν σε μία βαθύτερη κατανόηση των Ευρωπαϊκών πολιτισμών και αναπτύσσοντας την ικανότητα να δουλεύουν εθελοντικά σε ένα διεθνές περιβάλλον. Κύρια δράση του BEST είναι τα ακαδημαϊκά σεμινάρια που οργανώνονται με σκοπό να παρέχουν συμπληρωματικές γνώσεις στους συμμετέχοντες για ένα σύγχρονο τεχνολογικό θέμα. Οι συμμετέχοντες διευρύνουν τους ορίζοντές τους, αναπτύσσουν ικανότητες και, ταξιδεύοντας, γνωρίζουν άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς. Επίσης, μέσα από πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς (EBEC) που διοργανώνονται, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει από τη σχολή, στην πράξη. Το BEST οργανώνει δράσεις σχετικές με την αγορά εργασίας, δίνοντας ευκαιρίες στους φοιτητές μέσω διοργανώσεων υποστήριξης επαγγελματικής σταδιοδρομίας (job fairs, company visits, workshops). Από το διεθνές κέντρο καριέρας του BEST παρέχει γνώσεις και ανάπτυξη ικανοντήτων, ώστε να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να φτάσουν πιο κοντά στην στο επαγγελματικό τους μέλλον που ονειρεύονται.
Ταυτόχρονα, δημιουργείται ένα ευρύτερο πλαίσιο, στο οποίο τα μέλη του οργανισμού μπορούν να μοιράζονται γνώσεις και να αποκτούν εμπειρία οργανώνοντας αυτές τις δράσεις.
Από την άλλη μεριά, το BEST πασχίζει να διευρύνει τους ορίζοντες της αγοράς εργασίας.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα: https://www.best.eu.org/index.jsp και http://best.web.auth.gr/en/

Η IAESTE ( International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) ιδρύθηκε το 1948 στο Imperial College του Λονδίνου. Η ένωση αυτή αναπτύχθηκε και περιλαμβάνει πλέον πάνω από 80 χώρες σε όλον τον κόσμο και έχει ανταλάξει περισσότερους από 300,000 φοιτητές. Αυτό σημαίνει πως ετησίως η IAESTE ανταλλάζει περίπου 6000 φοιτητές παίζοντας σημαντικό ρόλο στην δημιουργία φοιτητών των τεχνικών κλάδων ικανών να αφήσουν το σημάδι τους σε μια παγκόσμια οικονομία. Οι στόχοι της IAESTE είναι α) Να παρέχει σε φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης πρακτική εμπειρία σχετική με τις σπουδές τους. β) Να προσφέρει στους εργοδότες ικανούς και πρόθυμους φοιτητές για πρακτική εξάσκηση. γ) Να βοηθάει την πολιτισμική αναβάθμιση των ασκούμενων φοιτητών αλλά και των ανθρώπων που τους υποδέχονται.

Yπεύθυνος του Γραφείου της Τοπικής Επιτροπής, της Διεθνούς Οργάνωσης Ανταλλαγής Φοιτητών – IAESTE στη Θεσσαλονίκη: Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών Μ. Ασσαέλ.
Τηλ. 2310.995829
E-Mail: iaeste_outgoing@eng.auth.gr,
Ιστοσελίδα: http://iaeste.auth.gr/

H AIESEC είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς, μη κυβερνητικούς οργανισμούς στον κόσμο, αποκλειστικά διοικούμενος από φοιτητές, μη κερδοσκοπικός, μη κομματικός, εθελοντικός και εκπαιδευτικός. Ιδρύθηκε το 1948, στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1956 και στο ΑΠΘ από το 1991. Η κύρια δραστηριότητα της AIESEC είναι το Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής ’σκησης που πρόκειται για τη δυνατότητα που παρέχεται σε φοιτητές (3ου και 4ου έτους) και πρόσφατους πτυχιούχους (μέχρι 2 χρόνια από την απόκτηση πτυχίου είτε σε προπτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο) να ζήσουν και να εργαστούν σε μια από τις 100 χώρες που απαρτίζουν το δίκτυο της AIESEC, για ένα χρονικό διάστημα από 2 μήνες έως 1,5 χρόνο.

Γραφείο: Κτίριο Ν.Ο.Π.Ε. στον εξωτερικό διάδρομο ανάρτησης Βαθμολογιών, όπου βρίσκεται και ο σύλλογος φοιτητών Νομικής, ακριβώς απέναντι απ την βιβλιοθήκη.
E-mail: auth.gr@aiesec.net, Ιστοσελίδα: www.aiesec.org

To GAMe και το Δίκτυο RΜΕΙ ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες από την Αν. Καθηγήτρια Αναστασία Ζαμπανιώτου,
Τηλ. 2310.996274, E-Mail: azampani@auth.gr

Ιστοσελίδα: www.rmei.info