ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή καλεί τα Μέλη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και κάθε ενδιαφερόμενο την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων, στο Ισόγειο του Κτιρίου Δ’ της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., για την παρουσίαση της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα κ. Άννας Μανιαδάκη, με θέμα:

«Σύνθεση νέων αζωτούχων και βοριούχων παραγώγων β-κετονοξέων και αξιολόγηση της βιολογικής τους δράσης»

Για την Επταμελή Εξεταστική Επιτροπή

Η Επιβλέπουσα

Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη