Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Αναστασίου Τσιακαλά.