Προκήρυξη για την εκλογής Διευθυντή του Εργαστηρίου “Ανόργανης Χημείας”