Προκήρυξη μιας (1) θέσης Ερευνητή Γ΄βαθμίδας

Αντικείμενο: 

«Προηγμένες τεχνολογίες για εφαρμογές στη Βιοϊατρική Μηχανική: Πειραματικές ή/και υπολογιστικές προσεγγίσεις».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το σύνδεσμο

http://www.iceht.forth.gr/jobs/938_PROKIRIKSI_BIOIATRIKI.pdf