Το Τμήμα Γεωλογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για το ακαδημαϊκό έτος
2018-2019 προκηρύσσει 30 (τριάντα) θέσεις συνολικά στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
(Π.Μ.Σ.), με τίτλο «Εφαρμοσμένη και Περιβαλλοντική Γεωλογία (Applied & Environmental
Geology)» σε τρεις κλάδους ειδίκευσης:
α) Τεχνική Γεωλογία και Περιβάλλον (Engineering Geology and the Environment)
β) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Σεισμολογία (Applied Geophysics and Seismology)
γ) Ορυκτοί Πόροι – Περιβάλλον (Mineral Resources – Environment)

 

Προκήρυξη και επιπλέον πληροφορίες