Διπλωματική Εργασία

Η διπλωματική εργασία αποτελεί το επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.
Επισημαίνεται ότι:
Η διάρκεια της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου από την ημερομηνία υποβολής του εντύπου έναρξης εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στη Γραμματεία.
Δικαίωμα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας έχουν οι φοιτητές οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει και το 8ο εξάμηνο των σπουδών τους.
Η παρουσίαση και εξέταση των διπλωματικών εργασιών πραγματοποιείται τρεις φορές ανά ακαδημαϊκό έτος και κατά κανόνα σε εύλογο διάστημα (1-2 εβδομάδων) πριν από την αντίστοιχη τελετή ορκωμοσίας. Η παρουσίαση είναι προφορική και δημόσια. Όλες οι διπλωματικές εργασίες του Τμήματος παρουσιάζονται και εξετάζονται κατά τη διάρκεια διαδοχικών ημερίδων, ανάλογα με τον αριθμό των διπλωματικών εργασιών. Σε κάθε διπλωματική εργασία αποδίδεται συνολικός χρόνος 30 λεπτών, εκ των οποίων 15 περίπου λεπτά αφορούν στην παρουσίαση και τα υπόλοιπα σε ερωτήσεις από την τριμελή εξεταστική επιτροπή.
Η γλώσσα συγγραφής και εξέτασης των διπλωματικών εργασιών του Τμήματος είναι η Ελληνική. Εξαίρεση αποτελούν ο τίτλος και η περίληψη τα οποία θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα και στην Αγγλική. Σε ειδικές και τεκμηριωμένες περιπτώσεις, όπου για αντικειμενικούς λόγους είναι αναγκαία η συγγραφή της διπλωματικής εργασίας στην Αγγλική γλώσσα, μπορεί να διατυπωθεί αίτημα στη Συνέλευση του Τμήματος, η οποία και θα αποφασίσει σχετικά.

Συνημμένα Αρχεία: