Οργάνωση Σπουδών

Γενικά

Ο Χημικός Μηχανικός αποκτά με τις σπουδές του τη μόρφωση και την ικανότητα να εφαρμόσει τις αρχές των φυσικών, χημικών, μαθηματικών και τεχνικών επιστημών, ως και της κοινωνικής οικονομικής και των ανθρωπιστικών επιστημών σε πεδία που ανάγονται σε διεργασίες μετασχηματισμού της ύλης και σε εγκαταστάσεις διεξαγωγής διεργασιών όπου η ύλη υποβάλλεται σε κατεργασία ή επεξεργασία κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από πάσης άποψης (τεχνικής, οικονομικής, κοινωνικής). Παράλληλα με τα ανωτέρω, οι σύγχρονες ανάγκες απαιτούν από τον Χημικό Μηχανικό να επιδιώκει στο έργο του τη μέγιστη εξοικονόμηση πόρων, ενεργείας / ύλης, και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σκοπός του Τμήματος

Σκοπός του Τμημάτος Χημικής Μηχανικής είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στη μελέτη, κατασκευή, λειτουργία και τεχνική υποστήριξη διαφόρων εγκαταστάσεων, στην διαχείριση-διοίκηση έργων (project management) και στην εφαρμογή προτύπων (περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας).

Εργο του Χημικού Μηχανικού

Έργο του Χημικού Μηχανικού στην πράξη είναι η έρευνα – ανάπτυξη – βελτίωση προϊόντων, μεθόδων και εγκαταστάσεων, η μελέτη – κατασκευή – λειτουργία – τεχνική υποστήριξη εγκαταστάσεων, ο σχεδιασμός – παραγωγή – έλεγχος – διάθεση – εφαρμογές των παραγόμενων προϊόντων και υλικών, καθώς και η ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών αντιρρύπανσης, προτύπων περιβαλλοντικής διαχείρισης, διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι Χημικοί Μηχανικοί θα πρέπει να καταλαβαίνουν απόλυτα τη χημεία και την κινητική των αντίστοιχων αντιδράσεων, τις ιδιότητες και τη συμπεριφορά των χρησιμοποιουμένων υλικών, καθώς και τις βάσεις της θερμοδυναμικής και της μεταφοράς μάζας και ενέργειας. Αυτά τα θέματα, επομένως, αποτελούν τον κορμό των σπουδών του Χημικού Μηχανικού. Oι απόφοιτοι πρέπει να έχουν μια κατανόηση των βασικών οικονομικών μεγεθών και εννοιών, του σχεδιασμού με υπολογιστή και του ελέγχου και βελτιστοποίηση των διεργασιών. Πρέπει επίσης να έχουν γερές βάσεις μαθηματικών και προγραμματισμού ώστε να μπορούν να ποσοτικοποιούν το σχεδιασμό και τις εκτιμήσεις τους. Αυτά τα θέματα επομένως, αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της σπουδής του Χημικού Μηχανικού. Τέλος, οι Χημικοί Μηχανικοί πρέπει να είναι ενήμεροι και ευαίσθητοι στον κόσμο γύρω τους και για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών επιτρέπει την παρακολούθηση μη-τεχνικών επιλογών ώστε οι φοιτητές να μπορούν να παρακολουθούν θέματα εκτός του περιεχομένου του Χημικού Μηχανικού.

Διάρκεια Σπουδών

Οι σπουδές έχουν διάρκεια 5 ετών, απαιτείται η παρακολούθηση υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθημάτων επιλογής, η εκπόνηση σε ομάδα ενός design project καθώς επίσης και η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας. Η ακαδημαϊκή χρονιά χωρίζεται σε δύο εξάμηνα.