Με το παρόν κείμενο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για μία νέα υποχρέωση που έχει προκύψει για τις Πρακτικές Ασκήσεις των φοιτητών/τριών που πραγματοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο ή χρηματοδότηση σε Φορείς Υποδοχής εκτός του Πανεπιστήμιου (π.χ. σε σχολεία, φαρμακεία, κτηνοτροφικές μονάδες, και λοιπές δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις).

Βάσει της επισυναπτόμενης απόφασης Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019, Άρθ. 1, §1.2δ από 1.10.2019, όλοι οι Φορείς Υποδοχής*που *ασκούν φοιτητές/τριες* για Πρακτική Άσκηση (με οποιοδήποτε τρόπο) υποχρεούνται να τους δηλώνουν στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, συμπληρώνοντας το έντυπο «Ε3.5: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης / Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών / Φοιτητών», τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης.

Συγκεκριμένα, η υποχρέωση αφορά Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται από φοιτητές/τριες στο πλαίσιο των σπουδών τους (ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης: προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο).

Η συμπλήρωση του παραπάνω εντύπου αποτελεί υποχρέωση του εκάστοτε Φορέα Υποδοχής με επισύναψη σύμβασης Πρακτικής Άσκησης (π.χ. κάποιο Πρωτόκολλο Συνεργασίας, συμφωνητικό ή απόφαση Τμήματος στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία των φοιτητών/τριών). Σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 4.6 της απόφασης:/ «Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση Πρακτικής  Άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης, στην οποία πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση ή η εγκριτική απόφαση Πρακτικής Άσκησης» /.

Η δήλωση από το Φορέα Υποδοχής πραγματοποιείται στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς που διαθέτει για τη δήλωση οποιουδήποτε εργαζόμενου στο σύστημα αυτό.

Σε περίπτωση που ο Φορέας Υποδοχής δεν είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο εργοδοτών (δεν έχει προσλάβει στο παρελθόν εργαζόμενο) και δε διαθέτει κωδικούς στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, έχει επιτευχθεί συγχρονισμός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το taxisnet. Μπορεί, δηλαδή, να χρησιμοποιήσει το όνομα χρήστη και τον κωδικό που διαθέτει στο taxisnet για να εισέλθει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να δηλώσει τους φοιτητές/τριες που θα ασκήσει.

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις των σχολείων, υπόχρεοι προς υποβολή του εντύπου Ε3.5, είναι οι κατά τόπους Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οι οποίες με σχετική εγκύκλιο έχουν ενημερωθεί για την υποχρέωσή τους αυτή).

Σε ότι αφορά την Πρακτική Άσκηση, που πραγματοποιείται μέσω του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ, και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ΔΕΝ απαιτείται καμία ενέργεια από μέρους σας. Η διαδικασία έχει ήδη δρομολογηθεί από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. και οι συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής έχουν ήδη ενημερωθεί.

Για όλες τις υπόλοιπες Πρακτικές Ασκήσεις, που πραγματοποιούνται στο Τμήμα σας και οι οποίες διαχειρίζονται από το Τμήμα σας, χωρίς τη μεσολάβηση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ., προτείνεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να γίνουν οι παρακάτω ενέργειες:

1. Να ενημερωθούν από το Τμήμα σας οι Συνεργαζόμενοι Φορείς Υποδοχής για την υποχρέωση δήλωσης των φοιτητών/τριών στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.Σημειώνεται ότι η μη δήλωση ενός φοιτητή/τριας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗσυνεπάγεται την επιβολή προστίμου στους Φορείς Υποδοχής, σε περίπτωση ελέγχου από την Επιθεώρηση Εργασίας.
2. Για τη συμπλήρωση του εντύπου απαιτούνται στοιχεία τόσο τουφοιτητή/τριας που θα ασκηθεί, όσο και του Ιδρύματος. Θα πρέπει ναμεριμνήσετε για την αποστολή αυτών των στοιχείων στους ΦορείςΥποδοχής.

 

Αγαπητοί Πρόεδροι,

 

Με βάση τα παραπάνω, είναι επιτακτική ανάγκη να ενημερωθούν εγκαίρως όλοι οι συνεργαζόμενοι με το Τμήμα σας Φορείς Υποδοχής, έτσι ώστε να αποφύγουμε φαινόμενα ακύρωσης Πρακτικών Ασκήσεων και ενδεχόμενης διακοπής συνεργασίας των Φορέων Υποδοχής με το Ίδρυμα.

Επισυνάπτεται η Απόφαση Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019 και υπόδειγμα εντύπου Ε3.5, όπου φαίνονται τα στοιχεία που απαιτούνται να συμπληρωθούν.

Για εξιδεικευμένα θέματα αναφορικά με το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με τον κο Κορωναίο Αντώνιο (Καθηγητής Γεωλογίας, Ιδρυματικά Υπεύθυνο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.) 2310998515 είτε με την κα Παπαγεωργίου Βάσω (Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ.) 2310997136

 

Με εκτίμηση

Οι Πρυτανικές Αρχές ΑΠΘ

 

Υπόδειγμα Εντύπου Ε3.5 έναρξης πρακτικής άσκησης

Απόφαση Απ. Αριθμ. 40331/Δ1.13521, ΦΕΚ Β’ 3520/19-09-2019