Τίτλος της Διατριβής: Μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση και σχεδιασμός διεργασιών μεμβρανών για την αναβάθμιση του βιοαερίου με ταυτόχρονη ανάκτηση του διοξειδίου του άνθρακα.

Τα βασικά τμήματα της έρευνας αποτελούν:
1.  Η μαθηματική μοντελοποίηση διεργασιών μεμβρανών για τον εμπλουτισμό του βιοαερίου σε μεθάνιο με την απομάκρυνση διοξειδίου του άνθρακα και άλλων ανεπιθύμητων συστατικών.
2. Η προσομοίωση της συνολικής ολοκληρωμένης διεργασίας μεμβρανών με την επίλυση του παραπάνω μαθηματικού μοντέλου στον Η/Υ, για διάφορες μορφές διατάξεων μονάδων μεμβρανών, τόσο για συνθετικό όσο και για πραγματικό βιοαέριο. Επίσης θα γίνουν μια σειρά από παραμετρικές μελέτες με στόχο την κατανόηση της επίδρασης διαφόρων λειτουργικών παραμέτρων καθώς και παραμέτρων που σχετίζονται με την δομή και τις ιδιότητες μεταφοράς της μεμβράνης στην απόδοση της διεργασίας.
3. Ο σχεδιασμός  καινοτόμων-ολοκληρωμένων διεργασιών μεμβρανών για την για την αναβάθμιση βιοαερίου από βιομηχανικές μονάδες. Θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου από αναερόβια επεξεργασία ιλύος.

 

Απαιτούμενες γνώσεις/δεξιότητες:
Πολύ καλή γνώση/εμπειρία σε προγραμματισμό  (απαραίτητες γλώσσες προγραμματισμού Fortran, ή/και περιβάλλον matlab).
Γνώση στα πεδία των φυσικών διεργασιών, φαινομένων μεταφοράς, αριθμητικής ανάλυσης.
Πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα Αγγλικών.
Πτυχίο: Χημικός Μηχανικός
Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και διπλωματική εργασία σε συναφή αντικείμενα είναι επιθυμητά

 

Η διατριβή χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του ΑΠΘ στα πλαίσια προγράματος ΕΡΕΥΝΩ/ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με υποτροφία (750 ευρώ/μήνα) για 30 μήνες.

 

Professor E.S. Kikkinides
Aristotle University of Thessaloniki
Department of Chemical Engineering
School of Engineering
PO. Box 455
Thessaloniki 54124
Greece

tel. +30-2310-996258
fax. +30-2310-996190