Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 91086/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ες και υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/ες στο πλαίσιο της πράξης «Υποστήριξη των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων», στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 26 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

1] https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A9%CE%995%CE%9C46%CE%A88%CE%A7%CE%92-%CE%910%CE%A0
[2] https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64697?ReturnToPage=1&PageSize=10

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (info@cheng.auth.gr) με κοινοποίηση στη ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. (prosk@rc.auth.gr).

Επισυνάπτονται  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

 

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση