Επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στις γυναίκες της ακαδημαϊκής κοινότητας της Μεσογείου  

Μια συστηματική προσέγγιση στην ανθεκτικότητα εστιάζοντας στην κρίση COVID-19 : Θέματα γνώσης, συνειδητότητας, ηγεσίας, αξιών