Σύμφωνα με το ΠΔ 160/2008, οι Σύμβουλοι Σπουδών συμβουλεύουν και υποστηρίζουν ιδίως τους πρωτοετείς φοιτητές με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή τους από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, ενημερώνουν, πληροφορούν και συμβουλεύουν όλους τους φοιτητές σε θέματα των σπουδών τους και της μετέπειτα επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας και καταβάλλουν ιδιαίτερη υποστηρικτική φροντίδα για φοιτητές που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικογενειακές, προσωπικές ή άλλες δυσχέρειες στην επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους.
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στην υπ.αριθμ. 6/1-12-2017 συνεδρίασή της, οι Σύμβουλοι Σπουδών που ορίστηκαν για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι οι εξής:
1. Αγγελή Αμαλία
2. Ασημοπούλου Ανδρεάνα
3. Ασσαέλ Μάρκος
4. Γεωργιάδης Μιχαήλ
5. Γιάντσιος Στέργιος
6. Ζασπάλης Βασίλειος
7. Κικκινίδης Ευστάθιος
8. Κόταλη Αντιγόνη
9. Κυριάκου Γεώργιος
10. Λεμονίδου Αγγελική
11. Μήτρακας Μανασσής
12. Μουζά Αικατερίνη
13. Παράς Σπυρίδων
14. Σαλίφογλου Αθανάσιος
15. Σαρηγιάννης Δημοσθένης
16. Στουκίδης Μιχαήλ
17. Χατζηδούκας Χρήστος
Υπάρχει, επίσης, ο Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές για φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν ιδιαιτερότητες, δυσκολίες ή εμπόδια στις σπουδές τους. Για το Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές είναι η Αναπλ. Καθηγήτρια κ. Α. Μουζά.
Κατηγορίες φοιτητών/τριών που συνήθως χρειάζονται τέτοια υποστήριξη είναι φοιτητές/τριες με :
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως κινητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, χρόνιες ασθένειες, μαθησιακές δυσκολίες, ή και ψυχολογικές δυσκολίες. δυσκολίες στις σπουδές τους λόγω οικονομικών δυσχερειών, αλλοδαπούς/ές φοιτητές/τριες που έχουν δυσκολίες λόγω μη γνώσης της ελληνικής γλώσσας ή/και νομικών προβλημάτων, φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν στιγματισμό εξαιτίας του σεξουαλικού τους προσανατολισμού, όπως και φοιτητές/τριες που βιώνουν εκφοβισμό ή σεξουαλική παρενόχληση.
Ο Σύμβουλος Υποστήριξης Πρόσβασης στις Σπουδές λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για φοιτητές/τριες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, υποστηρίζει τους/τις εν λόγω φοιτητές/τριες στην συνέχιση και ολοκλήρωση των σπουδών τους και μεσολαβεί ανάμεσα στους/στις φοιτητές/τριες, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Τμήματος, καθώς και σχετικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου για την προάσπιση των ίσων δυνατοτήτων πρόσβασης στις σπουδές των φοιτητών/τριών αυτών. Η υποστήριξη αφορά κατά κύριο λόγο:
την παρακολούθηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – σε αυτό περιλαμβάνονται η προσβασιμότητα στους χώρους διδασκαλίας, η δυνατότητα χρήσης εργαστηριακού εξοπλισμού, η διασφάλιση της δυνατότητας παρακολούθησης της διδασκαλίας
την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό – σε αυτό περιλαμβάνονται η παροχή παρουσιάσεων, σημειώσεων, βιβλίων κλπ σε αναγνώσιμη μορφή
την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων – την διευθέτηση του τρόπου και της διαδικασίας αξιολόγησης με τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη οι περιορισμοί του εκάστοτε φοιτητή.