Σας υπενθυμίζουμε ότι, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για την εισαγωγή στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Αγρονόμων και

Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λήγει στις 30 Αυγούστου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες :

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ”
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΜΣ “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ”