Πρόγραμμα ΤΙΜΕ

Το πρόγραμμα ΤΙΜΕ (Top Industrial Managers for Europe) δίνει τη δυνατότητα απόκτησης δύο διπλωμάτων από δύο διαφορετικά ΑΕΙ. Τα δύο διπλώματα απονέμονται μετά από παρακολού-θηση μαθημάτων και στα δύο ιδρύματα, συνολικής διάρκειας έξι ετών, εκ των οποίων τα δύο έτη σε Πολυτεχνείο του εξωτερικού. Τα δύο διπλώματα δίνονται από τα συμβαλλόμενα ιδρύματα προέλευσης και υποδοχής.Επιβεβαίωση της αναγνώρισης της ποιότητας του διπλώματος που παρέχει το ίδρυμα προέλευσης ως ένα από τα καλύτερα σε πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Τα ιδρύματα τα οποία είναι μέλη του δικτύου (TIME) προσχωρούν σε μία διμερή συμφωνία η οποία καθορίζει έναν αριθμό κοινών στόχων, και αμοιβαίων υποχρεώσεων. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουν να αναπτύξουν, μέσω διμερών συμφωνιών, μακροπρόθεσμες ανταλλαγές άριστων φοιτητών με στόχο την εκπαίδευση «ευρωπαίων διαπολιτισμικών» μηχανικών με δύο ισότιμα διπλώματα.Για την υλοποίηση του προγράμματος των ανταλλαγών απαιτείται σχετική διμερής συμφωνία μεταξύ των δύο ιδρυμάτων (Τμημάτων κατά περίπτωση). Στη συμφωνία αυτή θα δίδεται και η ισοτιμία των μαθημάτων με βάση το σύστημα των διδακτικών μονάδων ECTS. Με απόφαση της Κοσμητείας οι ανταλλαγές φοιτητών στο πλαίσιο του ΤΙΜΕ γίνονται σε συνδυασμό με τα προγράμματα ERASMUS. Επομένως πέραν της υπογραφής της διμερούς συμφωνίας μεταξύ δύο Τμημάτων (ή Σχολών), απαιτείται και η δημιουργία προγράμματος ERASMUS μεταξύ των ιδρυμάτων. Το πρόγραμμα ERASMUS μεταξύ των ιδρυμάτων εξασφαλίζει την αυτόματη ισοτιμία των σπουδών και των μαθημάτων καθώς και την οικονομική υποστήριξη για το πρώτο έτος στο Πολυτεχνείο υποδοχής.

 

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα