Εργαστήριο A’ Χημικής Μηχανικής – Δ/ντής Στέργιος Γιάντσιος

(ΦΕΚ 85/29-4-1975,τ.Α)

 1. Ιξωδόμετρα μεγάλης ακρίβειας για νευτωνικά και μη νευτωνικά υγρά.

 2. Ρεόμετρο.

 3. Συσκευές: κύκλου ψύξεως, βρασμού και συμπύκνωσης, εναλλάκτη θερμότητας, μετρήσεως συντελεστού μεταφοράς θερμότητας.

 4. Φιλτρόπρεσσα.

 5. Φυγοκεντρικές αντλίες και αντλίες θετικής εκτοπίσεως.

Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων & Περιβαλλοντικών Διεργασιών

(Ιστοχώρος: http://transp.cheng.auth.gr/)

 1. Συσκευή θερμαινόμενου σύρματος σε μη μόνιμη κατάσταση για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας ρευστών και στερεών σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (ρευστά -100 έως 400’C, έως 1000 bars, στερεά 20 έως 200’C).

 2. Συσκευή παράλληλων πλακών για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας στερεών κατά ASTM.

 3. Συσκευή μέτρησης ιξώδους ρευστών σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (-100 έως 200’C, έως 1000 bars).

 4. Θερμόμετρο ακριβείας (Class I) και γέφυρες ακριβείας 4 ακροδεκτών για τη βαθμονόμηση θερμομέτρων πλατίνας.

 5. Υπολογιστής 4 παράλληλων επεξεργαστών και 15 υπολογιστές για προσομοιώσεις περιβαλλοντικών διεργασιών.

Εργαστήριο Ηλεκτροχημικών Διεργασιών

 

 1. Δύο Αέριοι Χρωματογράφοι.

 2. Τρεις Γαλβανοστάτες Ποτενσιοστάτες. Δύο Γεννήτριες Συχνοτήτων .

 3. Ένας Υπέρυθρος Αναλυτής CO – CO2.

 4. Τρεις Συσκευές Ροομέτρων και 3 Φούρνοι Υψηλών Θερμοκρασιών (1100’C).

Εργαστήριο Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής

 1. Δίκτυο παράλληλης επεξεργασίας με 44 επεξεργαστές και 8 κάρτες γραφικών για την προσομοίωση ροών και μεταφοράς ενέργειας και μάζας. Tο δίκτυο έχει λειτουργικό Linux και πρωτόκολλο επικοινωνίας MPI, καθώς και τη δυνατότητα GPU-CUDA computing.