Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 96049/2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/ές και υποψήφιες/ους διδακτόρισσες/ες, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ<https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%99%CE%9F%CE%A946%CE%A88%CE%A7%CE%92-806> και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΑΠΘ<https://www.rc.auth.gr/JobPosition/Details/Item/64930?ReturnToPage=1&PageSize=10> με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων στις 6 Μαΐου 2021 και ώρα 14:00.
Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά προς τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών (info@cheng.auth.gr), με κοινοποίηση στη ΜΟΔΥ-ΕΛΚΕ ΑΠΘ (prosk@rc.auth.gr).Επισυνάπτονται  η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η Αίτηση και η Υπεύθυνη Δήλωση.

Από την Γραμματεία του Τμήματος
16-4-2021

Συνημμένα Έγγραφα:

Αίτηση, Υπεύθυνη Δήλωση, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Αίτηση

Υπεύθυνη Δήλωση