Έντυπα αιτήσεων ενεργών φοιτητών και Έκδοση Πιστοποιητικών αποφοίτων

Οι ενεργοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τα πιστοποιητικά που επιθυμούν στη Γραμματεία του Τμήματος χρησιμοποιώντας τις αιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

Γενική Αίτηση

Αίτηση Διακοπής Φοίτησης

Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων

Αίτηση Αναγνώρισης Μαθημάτων Εrasmus

Αίτηση Αναγραφής μαθημάτων εκτός Προγράμματος Σπουδών στο Παράρτημα Διπλώματος

Αίτηση Επανεξέτασης Μαθήματος

Αίτηση-ΥΔ για απώλεια κλοπής ακαδημαϊκής ταυτότητας

Έντυπο Παραπόνων από φοιτητή.

Αίτηση-ΥΔ για προσμέτρηση επιπλέον μαθημάτων επιλογής

Αίτηση Μερικής Φοίτησης

Κατάθεση αίτησης:
-Στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 13:30
-Ως επισυναπτόμενο με το Ιδρυματικό email στο info@cheng.auth.gr
-Μέσω ΚΕΠ

 

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από
– Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)
– Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) για αίτηση Erasmus (Αγγλικά)
Η μετάφραση των υπόλοιπων πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ιδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr. Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.

 

Οι απόφοιτοι των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος τα πιστοποιητικά που επιθυμούν χρησιμοποιώντας την αίτηση που επισυνάπτεται:

Γενική αίτηση Απόφοιτου για:

• Αντίγραφο διπλώματος
• Αναλυτική βαθμολογία
• Integrated ΜΑSTER
• Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ
• Βεβαίωση κατάταξης
• Παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά
• Παράρτημα διπλώματος στα αγγλικά
• Μεμβράνη διπλώματος
• Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος
• Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος
• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
• Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος
• Άλλο (διευκρινίστε)

Η κατάθεση αίτησης πραγματοποιείται:

-Στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 13:30
-Υπογεγραμμένη με email στο info@cheng.auth.gr
-Μέσω ΚΕΠ
Σε κάθε περίπτωση καταθέτετε αντίγραφο του παραβόλου μαζί με την αίτησή σας. Δείτε παρακάτω.

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από
– Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)
– Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) για αίτηση Erasmus (Αγγλικά)
Η μετάφραση των υπόλοιπων πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ιδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr. Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.