Εντυπα αιτήσεων και έκδοση πιστοποιητικών

Οι ενεργοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν τα πιστοποιητικά που επιθυμούν στη Γραμματεία του Τμήματος χρησιμοποιώντας τις αιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω: 

Γενική αίτηση

Αίτηση αναστολής σπουδών

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων

Αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων Erasmus

Αίτηση αναγραφής μαθημάτων εκτός Προγράμματος Σπουδών στο Παράρτημα Διπλώματος

Αίτηση επανεξέτασης μαθήματος

 Υπεύθυνη δήλωση για απώλεια / κλοπή ακαδημαϊκής ταυτότητας

Αίτηση εξέτασης διπλωματικής εργασίας

Αίτηση ορκωμοσίας

Δήλωση έναρξης Διπλωματικής εργασίας

Έντυπο παραπόνων από φοιτητή

Αίτηση επανεξέτασης μαθήματος

Κατάθεση αίτησης:
-Στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 13:30
-Ως επισυναπτόμενο με το Ιδρυματικό email στο info@cheng.auth.gr
-Μέσω ΚΕΠ

Παραλαβή πιστοποιητικών:
-Από τη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 13:30 (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο).
-Με email
-Με απλό ταχυδρομείο
-Με courier (με έξοδα παραλήπτη)
-Από ΚΕΠ εφόσον η αίτηση πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο

Οι απόφοιτοι των τριών κύκλων σπουδών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών έχουν τη δυνατότητα να αιτηθούν από τη Γραμματεία του Τμήματος τα πιστοποιητικά που επιθυμούν χρησιμοποιώντας την αίτηση που επισυνάπτεται:

Γενική αίτηση για

• Αντίγραφο διπλώματος
• Αναλυτική βαθμολογία
• Integrated ΜΑSTER
• Βεβαίωση γνώσης χειρισμού Η/Υ
• Βεβαίωση κατάταξης
• Παράρτημα διπλώματος στα ελληνικά
• Παράρτημα διπλώματος στα αγγλικά
• Μεμβράνη διπλώματος
• Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος
• Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος
• Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
• Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος
• Άλλο (διευκρινίστε)

Η κατάθεση αίτησης πραγματοποιείται:

-Στη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 13:30
-Υπογεγραμμένη με email στο info@cheng.auth.gr
-Μέσω ΚΕΠ
Σε κάθε περίπτωση καταθέτετε αντίγραφο του παραβόλου μαζί με την αίτησή σας. Δείτε παρακάτω.

Βάση της 1698/27-12-2012 απόφασης του Πρυτανικού Συμβουλίου, οι απόφοιτοι για την έκδοση πιστοποιητικών υποχρεούνται να καταθέσουν σε λογαριασμό του ΑΠΘ τα ακόλουθα ποσά για κάθε περίπτωση:
– Μεμβράνη διδακτορικού διπλώματος 32€
– Μεμβράνη μεταπτυχιακού διπλώματος 32€
– Μεμβράνη διπλώματος 32€
– Αντίγραφο διδακτορικού διπλώματος 13€
– Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος 13€
– Αντίγραφο διπλώματος 6€
– Λοιπά πιστοποιητικά 6€
Για τους δημοσίους υπαλλήλους ισχύει έκπτωση 50% με την προϋπόθεση απόδειξης της ιδιότητάς τους. Το παράβολο κατατίθεται στην Τράπεζα Πειραιώς στον αριθμό λογαριασμού:
5272-041780-361
ΙΒΑΝ GR 8701722720005272041780361
ΒΙC PIRBGRAAXXX

.Από τη Γραμματεία Δευτέρα-Παρασκευή 12:00 – 13:30. (αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο)
.Με email
.Με απλό ταχυδρομείο
.Με courier (με έξοδα παραλήπτη)
.Από ΚΕΠ εφόσον η αίτηση πραγματοποιήθηκε με αυτόν τον τρόπο

Όλα τα πιστοποιητικά εκδίδονται μόνο στην Ελληνική γλώσσα, εκτός από
– Το παράρτημα διπλώματος (για διπλωματούχους) (Ελληνικά και Αγγλικά)
– Αναλυτική βαθμολογία (για ενεργούς φοιτητές) για αίτηση Erasmus (Αγγλικά)
Η μετάφραση των υπόλοιπων πιστοποιητικών γίνεται με τη φροντίδα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία/Ιδρυμα του εξωτερικού ζητάει να φέρει το πιστοποιητικό τη σφραγίδα της Χάγης (Apostille), τότε πρέπει να επικυρωθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, www.damt.gov.gr. Η επικύρωση μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή από εξουσιοδοτημένο άτομο ή μέσω ΚΕΠ.