Εργαστήρια

(ΦΕΚ 85/29-4-1975,τ.Α)

 • Ιξωδόμετρα μεγάλης ακρίβειας για νευτωνικά και μη νευτωνικά υγρά.

 • Ρεόμετρο.

 • Συσκευές: κύκλου ψύξεως, βρασμού και συμπύκνωσης, εναλλάκτη θερμότητας, μετρήσεως συντελεστού μεταφοράς θερμότητας.

 • Φιλτρόπρεσσα.

 • Φυγοκεντρικές αντλίες και αντλίες θετικής εκτοπίσεως.

(ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://lpre.cperi.certh.gr/auth/)

 • Πιλοτική μονάδα για την πραγματοποίηση διαφόρων αντιδράσεων πολυμερισμού, η οποία αποτελείται από έναν αντιδραστήρα ημι-συνεχούς λειτουργίας, ένα μπάνιο, ένα ψυκτικό, δύο ρυθμιστικές βάνες, καθώς και από ένα σύνολο βανών και σωληνώσεων απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.

 • Συσκευή προσδιορισμού μεγέθους σωματιδίων με περίθλαση ακτίνας Laser (κατανομή μεγέθους σωματιδίων από 0.02 έως 2000 μm σε στερεά ή υγρά δείγματα).

 • Μικροσκόπιο σάρωσης με ακίδα για τη μελέτη της μορφολογίας της επιφάνειας υλικών.

 • Συσκευή λυοφιλοποίησης για την ανάκτηση πολυμερικών σωματιδίων με τη μορφή σκόνης.

 • Συσκευή λυοφιλοποίησης για την ανάκτηση πολυμερικών σωματιδίων με τη μορφή σκόνης.

(Ιστοχώρος: http://aclab.web.auth.gr/)

 • Ατομική απορρόφηση φλόγας και φούρνου γραφίτη.

 • Υγρή χρωματογραφία (HPLC) με ανιχνευτές UV-VIS και φθορισμού, ιοντική χρωματογραφία (2 συστήματα, απλής και διπλής στήλης).

 • Αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτή FID, απλή φασματοφωτομετρία UV-VIS, κλίβανοι υψηλών θερμοκρασιών, πρέσες μορφοποίησης δοκιμίων.

 • Αλεστικά συστήματα, οπτικό μικροσκόπιο, πυριαντήρια, περιστροφικός εξατμιστήρας, συσκευές δειγματοληψίας ατμοσφαιρικών σωματιδίων.

(Ιστοχώρος: http://bioinorglab.web.auth.gr/)

 • Αποστακτική συσκευή καθαρού νερού, λουτρό υπερήχων, σύστημα απιονισμού νερού, όργανα προσδιορισμού σημείου τήξεως, αυτόκαυστο .

 • 2 Φασματοφωτόμετρα υπεριώδους-ορατού, αέριος χρωματογράφος, σύστημα ποτενσιομετρικών προσδιορισμών, υδραυλική πρέσα FT-IR, φυγόκεντρος, HPLC, FTIR, ψυγείο βαθείας κατάψυξης, ηλεκτροφορητικό σύστημα.

 • Περιστροφικός εξατμιστήρας, πυριαντήριο ξήρανσης.

(ΦΕΚ 85/29-4-1975)

 • Στοιχειακός αναλυτής CHNS (ThermoFinnigan FlashEATM 1112).

 • Θερμικά προγραμματιζόμενη εκρόφηση – αναγωγή – οξείδωση (ThermoQuest TPDRO 1100).

 • Αέριοι χρωματογράφοι εξοπλισμένοι με ανιχνευτές TCD, FID, ΕCDm Hewlett – Packard Ser. II, Perkin Elemer 8500, Carlo Erba 6350.

 • Aναλυτές πτητικών, τέφρας, μόνιμου άνθρακα, υγρασίας, κατά ASTM.

 • Δύο Αέριοι Χρωματογράφοι.

 • Tρεις Γαλβανοστάτες Ποτενσιοστάτες. Δύο Γεννήτριες Συχνοτήτων .

 • Ένας Υπέρυθρος Αναλυτής CO – CO2.

 • Τρεις Συσκευές Ροομέτρων και 3 Φούρνοι Υψηλών Θερμοκρασιών (1100’C).

Συσκευή θερμαινόμενου σύρματος σε μη μόνιμη κατάσταση για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας ρευστών και στερεών σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (ρευστά -100 έως 400’C, έως 1000 bars, στερεά 20 έως 200’C).

 • Συσκευή παράλληλων πλακών για τη μέτρηση της θερμικής αγωγιμότητας στερεών κατά ASTM.

 • Συσκευή μέτρησης ιξώδους ρευστών σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης (-100 έως 200’C, έως 1000 bars).

 • Θερμόμετρο ακριβείας (Class I) και γέφυρες ακριβείας 4 ακροδεκτών για τη βαθμονόμηση θερμομέτρων πλατίνας.

 • Υπολογιστής 4 παράλληλων επεξεργαστών και 15 υπολογιστές για προσομοιώσεις περιβαλλοντικών διεργασιών.

 • (ΦΕΚ 85/29-4-1975, τ.Α)

  • Φασματοφωτόμετρο FTIR (Bruker, Tensor). Θερμοζυγός (SDT Q600). Αναλυτής μαζών (Omnistar Balzer).

  • Αντιδραστήρας υψηλής πίεσης (Parr). Φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών 1600°C (Lindberg), και 1100°C (Blue M).

  • Αέριοι χρωματογράφοι εφοδιασμένοι με ανιχνευτές FID, TCD (Varian 3300, Varian 3700, Varian 3600, Perkin Elmer Autosystem XL).

  • Εργαστηριακή μονάδα χαρακτηρισμού καταλυτών. Αναλυτές CO2, CO, NO2, O2 (Horiba).

  • Εργαστηριακής κλίμακας εγκαταστάσεις: αξιολόγηση καταλυτών και κινητικές μετρήσεις καταλυτικών αντιδράσεων.

  (ΦΕΚ 165/30-6-1976)

  • Επωαστικοί θάλαμοι. Εργαστηριακός συμπυκνωτής. Θάλαμος μικροβιολογικής ασφάλειας. Ιξωδόμετρο. Κλίβανος αποστείρωσης.

  • Ξηραντήρας – Spray dryer. Συσκευαστική μηχανή κενού και διαμορφωμένων ατμοσφαιρών. Συσκευή NIR. Συσκευή εκχύλισης Soxhlet.

  • Συσκευή προσδιορισμού ενεργότητας νερού. Συσκευή προσδιορισμού πρωτεϊνών τύπου Kjeldahl. Υδατόλουτρα.

  • Φασματοφωτόμετρο. Φυγόκεντρος Gerber. Ψυκτικοί θάλαμοι.

  (ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://philon.cheng.auth.gr/lmt/)

  • Μονάδες εναπόθεσης και δημιουργίας υμενίων με την τεχνολογία πλάσματος.

  • Προγραμματιζόμενοι φούρνοι πυροσυσσωμάτωσης στερεών, ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.

  • Συσκευές “dip-coating” και “spin coating”για τη δημιουργία υμενίων από αιωρήματα στερεών.

  • Μονάδα μέτρησης διαπερατότητας και διαχωρισμού αερίων μιγμάτων με την τεχνολογία μεμβρανών

  • Τεχνολογία κατεργασίας κόνεως.

  • Χημικός, μορφολογικός, δομικός, οπτικός, θερμικός και ηλεκτρομαγνητικός χαρακτηρισμός στερεών.

  (ΦΕΚ 165/30-6-1976, Ιστοχώρος: http://philon.cheng.auth.gr/)

  • Διάταξη ανεμομέτρου Laser-Doppler για μετρήσεις τοπικής ταχύτητας ροής.

  • Σύστημα συλλογής και επεξεργασίας εικόνας (fast video camera, ενδοσκόπιο, λογισμικό) για μελέτη ταχέως εξελισσόμενων φαινομένων.

  • Συστοιχία Η/Υ παράλληλης επεξεργασίας: 16 CPU 64bit.

  • Μονάδες μελέτης διφασικής ροής σε αγωγούς (D= 50 & 25 mm) πλήρως εξοπλισμένες.

  • Διατάξεις μέτρησης πάχους υγρής στιβάδας (αγωγιμομετρική μέθοδος παραλλήλων συρμάτων).

  • Διατάξεις μέτρησης διατμητικής τάσης υγρού-τοιχώματος (ηλεκτροχημική μέθοδος).

  • Στερεοσκοπικό μικροσκόπιο: NIKON Eclipse LV100.

  • Τενσιόμετρο KSV.

  • Πιλοτική μονάδα αεριοποίησης βιομάζας σε αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης. Εργαστηριακή μονάδα ταχείας πυρόλυσης βιομάζας.

  • Περιστροφικός κλίβανος πυρόλυσης–ενεργοποίησης: Nabertherm DRSR-A.

  • BET ανάλυση ανθράκων από βιομάζα: Quanta Chrom Instruments-Monosorb MS-21.

  8 ανεξάρτητοι προσωπικοί υπολογιστές και δίκτυο παράλληλης επεξεργασίας με λειτουργικό Linux για την προσομοίωση ροών και μεταφοράς ενέργειας και μάζας.

  • Συσκευή μέτρησης αέριας-υγρής ισορροπίας σε υψηλές πιέσεις.

  • Οπτικό κελί κινητού εμβόλου υψηλής πίεσης. 2 μικροζυγοί κρυστάλλου χαλαζία, 3 θερμιδόμετρα, συσκευή υπερκρίσιμης εκχύλισης, συσκευή οξείδωσης με υποκρίσιμο νερό. Συσκευή υπερκρίσιμης χρωματογραφίας, 2 Φασματοφωτόμετρα, συσκευή μέτρησης της αντοχής σε θραύση, φασματοσκοπία υπερύθρου μετασχηματισμού Fourier (FTIR), με αέρια χρωματογραφία/ανιχνευτή υπερύθρου και θερμοσταθμική ανάλυση/ανιχνευτή υπερύθρου, στερεοσκόπιο (Leica MZ 12) με JVC TKC-621 κάμερα, συσκευές μέτρησης θερμικής ανάλυσης: DSC, TGA και TMA, στατική και δυναμική ανάκλαση φωτός.

  • Πυκνόμετρο, μονοκόχλιος εκβολέας, χρωματογραφία πηκτής, θερμικό μικροσκόπιο, συσκευή μέτρησης ταχύτητας με υπέρηχους.

  • Haake Rheodrive with Rheomix, Εκβολέας Διπλού Κοχλία και Τριχοειδής Ροόμετρο, Συσκευή ελέγχου αντοχής υλικών σε κρούση.

  • 2 υπολογιστικές μονάδες Silicon Graphics, νησίδα υπολογιστών με 22 επεξεργαστές.

  (ΦΕΚ 85/29-4-1975, τ.Α)
  • Φασματοφωτόμετρο FTIR (Bruker, Tensor). Θερμοζυγός (SDT Q600). Αναλυτής μαζών (Omnistar Balzer).
  • Αντιδραστήρας υψηλής πίεσης (Parr). Φούρνοι υψηλών θερμοκρασιών 1600°C (Lindberg), και 1100°C (Blue M).
  • Αέριοι χρωματογράφοι εφοδιασμένοι με ανιχνευτές FID, TCD (Varian 3300, Varian 3700, Varian 3600, Perkin Elmer Autosystem XL).
  • Εργαστηριακή μονάδα χαρακτηρισμού καταλυτών. Αναλυτές CO2, CO, NO2, O2 (Horiba).
  • Εργαστηριακής κλίμακας εγκαταστάσεις: αξιολόγηση καταλυτών και κινητικές μετρήσεις καταλυτικών αντιδράσεων.

  (ΦΕΚ 811/4-7-2006, τ.Β)

  • 2 συστήματα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης με ανιχνευτή UV-Vis και Diode array, αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή FID.
  • Περιστροφικοί εξατμιστήρες, λυοφιλιοποιητής, συσκευή ανάδευσης.
  • Ομογενοποιητές και συσκευές παρασκευής φαρμακευτικών και καλλυντικών σκευασμάτων, συσκευή αποστείρωσης ατμού, λουτρό υπερήχων.
  • Συσκευή προσδιορισμού σημείου τήξης, συσκευή απόσταξης και εκχύλισης.
  • Φασματοφωτόμετρο UV-Vis, TLC Densitometer, ζυμωτήρας, φυγόκεντρος.