Υποδομές

Κτιριακές Εγκαταστάσεις
Το τμήμα καλύπτει τους πρώτους 3 ορόφους και μέρος του υπογείου του κτιρίου Δ, το μπροστινό τμήμα του ‘Π” του κτιρίου Γ, και το κτίριο Ε13. Οι αίθουσες διδασκαλίας βρίσκονται σε ξεχωριστό κτίριο.
– H Γραμματεία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου Δ, ενώ τα Υπολογιστικά Κέντρα βρίσκονται στο ισόγειο του κτιρίου Ε13.
– Τα Εργαστήρια Ανόργανης, Αναλυτικής και Οργανικής Χημεία και Φυσικοχημείας βρίσκονται στο κτίριο Γ.
– Τα Εργαστήρια Α και Β Χημικής Μηχανικής, βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου Δ.

Επισήμανση Υποδομών στο χάρτη