Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης
Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Β2. Πολιτική Ποιότητας

ΊδρυμαΑριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλος Π.Π.Σ.:    Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ημερομηνία υποβολής: 10 Απριλίου 2020

 

Πολιτική Ποιότητας

Δήλωση Εναρμόνισης

Το Τμήμα Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ιδρύματος έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητας του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ), με την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος.

Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας που καταγράφονται στο Εγχειρίδιο Ποιότητας του Ιδρύματος, εφαρμόζονται στο επίπεδο του Τμήματος, τροποποιημένες ή προσαρμοσμένες κατά περίπτωση. Οι διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών υπόκεινται σε ετήσια επιθεώρηση και ανασκόπηση από την ΟΜΕΑ σε συνεργασία με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος η οποία και εκδίδει το πρακτικό ετήσιας εσωτερικής αξιολόγησης.

Όραμα / Αποστολή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Το όραμα του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (εφεξής ΤΧΜ-ΑΠΘ) είναι να καταστεί ένα Άριστο Τμήμα με Διεθνή Ακτινοβολία

Η αποστολή του ΤΧΜ-ΑΠΘ με στόχο την εκπλήρωση του οράματος είναι να προσφέρει υψηλότατου επιπέδου εκπαίδευση σε ένα Τμήμα φιλικό προς τους εργαζόμενους και τους φοιτητές του, φιλικό προς το περιβάλλον, προσβάσιμο σε όλους, να παράγει διεθνώς αναγνωρίσιμη έρευνα και να συνεισφέρει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Η ακαδημαϊκή «Αριστεία» καθορίζεται από την Αριστεία στην εκπαίδευση και από την Αριστεία στην έρευνα.

Στόχος του Τμήματος είναι να προσφέρει στους φοιτητές α) θεωρητική γνώση και πρακτική εμπειρία στο αντικείμενό τους, β) την απαραίτητη καλλιέργεια και κριτική σκέψη ώστε, με αυτοπεποίθηση, να μπορούν να ανταποκριθούν στο σύγχρονο διεθνές ανταγωνιστικό επαγγελματικό και επιστημονικό περιβάλλον, εξασφαλίζοντας, για τους ίδιους, μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία, και καθιστώντας τους ικανούς επαγγελματίες, χρήσιμους πολίτες για την κοινωνία.

Η εκπλήρωση αυτού του στόχου προϋποθέτει συνεχή εναρμόνιση του προγράμματος σπουδών με τις εξελίξεις της επιστήμης, της κοινωνίας και της οικονομίας. Επιπροσθέτως, η Αριστεία στην εκπαίδευση τεκμηριώνεται από την απασχολησιμότητα των αποφοίτων. Κατά συνέπεια, στους Στόχους του Τμήματος περιλαμβάνεται η ανάπτυξη μηχανισμών υποβοήθησης της πρόσβασης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας, και η αποδοχή τους από κορυφαία Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα για τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Η επιδίωξη της Αριστείας στην έρευνα διαμορφώνει επί μέρους στόχους, όπως η αύξηση της διεθνούς αναγνώρισης, η οποία ποσοτικοποιείται με βιβλιομετρικούς δείκτες, αλλά και η ελκυστικότητά της για την εγχώρια ή διεθνή βιομηχανία, η οποία τεκμηριώνεται με εθνικές ή διεθνείς συνεργασίες και τη συνεπαγόμενη προσέλκυση ερευνητικών πόρων.  

Τέλος, εκτός από τη διεθνή αναγνώριση του ερευνητικού έργου, η Διεθνής Ακτινοβολία αντανακλάται στο ποσοστό των αλλοδαπών φοιτητών, το ποσοστό των ξένων καθηγητών και τις διεθνείς ερευνητικές και άλλες συνεργασίες. Διεθνής ακτινοβολία σημαίνει το ΤΧΜ-ΑΠΘ να αποτελεί σημαντική εναλλακτική επιλογή για σπουδές και έρευνα τόσο φοιτητών (σε επίπεδο μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών) όσο και καθηγητών, η αύξηση του αριθμού των οποίων εμπίπτει στους στρατηγικούς στόχους του Τμήματος.

Προσανατολισμός ΠΠΣ του Τμήματος

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε ο απόφοιτος Χημικός Μηχανικός να αποκτά με τις σπουδές του τις γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να καταστεί ικανός να εφαρμόσει τις αρχές των θετικών επιστημών, της εφαρμοσμένης οικονομικής και της μηχανικής, με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής, σε διεργασίες και εγκαταστάσεις διεργασιών. Στόχος είναι η διαχείριση και ο μετασχηματισμός της ύλης ή/και της ενέργειας, κατά τον ωφελιμότερο (βέλτιστο) τρόπο από τεχνική, οικονομική και κοινωνική άποψη και με όρους αειφορίας, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικών, ανθρώπινων και οικονομικών πόρων, στην υγιεινή και ασφάλεια των εγκαταστάσεων, και στην προστασία του περιβάλλοντος.  

 Αντικείμενο του ΠΠΣ του Τμήματος

Tο γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του Χημικού Μηχανικού είναι η σύνθεση, ο σχεδιασμός, η δοκιμή, η κλιμάκωση, η λειτουργία, η αυτοματοποίηση και η βελτιστοποίηση των φυσικών, χημικών & βιολογικών διεργασιών, με στόχο τη φυσική, χημική ή/και βιολογική αλλαγή. 

Συνεπώς, σκοπός του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής Α.Π.Θ. είναι να εκπαιδεύσει επιστήμονες μηχανικούς ικανούς να δραστηριοποιούνται στην έρευνα, ανάπτυξη και βελτίωση των μεθόδων παραγωγής βιομηχανικών προϊόντων, στην τεχνολογία και παραγωγή υλικών, την προστασία του περιβάλλοντος και την παραγωγή ενέργειας.

Ως εκ τούτου, το αντικείμενο του προγράμματος σπουδών του Τμήματος περιλαμβάνει:

 • Ιδιότητες και καταστάσεις της ύλης – ενεργειακές ανταλλαγές και μετατροπές κατά το μετασχηματισμό της ύλης ή/και της ενέργειας.
 • Ισοζύγια μάζας και ενέργειας, θερμοδυναμική, χημική κινητική και φαινόμενα μεταφοράς (ορμής – ρευστομηχανική, θερμότητας και μάζας) σε μονοφασικά και πολυφασικά συστήματα.
 • Μηχανική των φυσικών, θερμικών, φυσικοχημικών, χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών και συστημάτων, με έμφαση τη διαστασιολόγηση ή/και επιλογή του εξοπλισμού των διεργασιών.
 • Ανάλυση, ανάπτυξη, σύνθεση, σχεδιασμός και ρύθμιση διεργασιών και συστημάτων, στις διάφορες παραγωγικές διαδικασίες – (λειτουργικός σχεδιασμός).
 • Επιστήμη, μηχανική και τεχνολογία των υλικών (σχεδιασμός, ανάπτυξη, παραγωγή, χαρακτηρισμός, αποτίμηση και προστασία υλικών/προϊόντων/εγκαταστάσεων/έργων/μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς).
 • Προστασία και διαχείριση περιβάλλοντος.
 • Υγιεινή και ασφάλεια.
 • Διαχείριση ενεργειακών συστημάτων και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Βιομηχανική και ενεργειακή οικονομία – διοίκηση και οργάνωση – εφοδιαστική μηχανική.
 • Συστήματα και έλεγχος ποιότητας.
 • Διεργασίες και συστήματα επιστημονικής υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων.

 Στρατηγικοί Στόχοι Τμήματος

Οι στρατηγικοί στόχοι του Τμήματος είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένοι και εναρμονισμένοι με τους στρατηγικούς στόχους του Ιδρύματος. Δημοσιεύονται στο πενταετές Στρατηγικό Σχέδιο του Τμήματος, οι ποσοτικοί δείκτες του οποίου επιθεωρούνται και επικαιροποιούνται ετησίως και αφορούν στα πεδία:

 • Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης: Παροχή υψηλού επιπέδου προπτυχιακής εκπαίδευσης με διαδικασίες ετήσιου ελέγχου και επικαιροποίησης/αναθεώρησης με κριτήρια τόσο εκσυγχρονισμού και προσαρμογής στις εξελίξεις όσο και βελτίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ενθάρρυνση και επιβράβευση της Αριστείας στην εκπαίδευση.
 • Έρευνας: Παραγωγή (βασικής και εφαρμοσμένης) έρευνας υψηλού επιπέδου και διεθνούς αναγνώρισης, ενθάρρυνση της δημιουργίας ερευνητικών πόρων, επιβράβευση της επιστημονικής αριστείας.
 • Οργανωτικής Ανάπτυξης: Στρατηγική διοίκηση, σύγχρονη διοίκηση ανθρώπινων πόρων, βελτίωση καθημερινής λειτουργίας.
 • Οικονομικής Ανάπτυξης: Βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των πόρων του κρατικού προϋπολογισμού και του ΕΛΚΕ, εξεύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης της λειτουργίας του Τμήματος.
 • Περιβάλλοντος: Υιοθέτηση όλων των ιδρυματικών μέτρων και πολιτικών με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Τμήματος, στα πλαίσια του ιδρυματικού στρατηγικού στόχου μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Ιδρύματος
 • Κτιριακών και Χωροταξικών Υποδομών: Εκσυγχρονισμός των κτιριακών και τεχνολογικών υποδομών, βελτιστοποίηση της χρήσης των εκπαιδευτικών και εργαστηριακών υποδομών.
 • Διεθνοποίησης/Εξωστρέφειας: Βελτιστοποίηση της συμμετοχής του Τμήματος σε Διεθνή Δίκτυα καθώς και των συνεργασιών του Τμήματος με ξένα ΑΕΙ.
 • Κοινωνικής Στρατηγικής: Προαγωγή της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, βελτιστοποίηση ενεργειών διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, ενίσχυση επαφών και δημιουργία δικτύων με τους αποφοίτους, συμμετοχή του Τμήματος σε δίκτυα φορέων.
 • Φοιτητικής Μέριμνας: Βελτιστοποίηση συνεργασίας με τις κεντρικές υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας του ιδρύματος, βελτιστοποίηση της προσβασιμότητας των χώρων του Τμήματος και του προπτυχιακού εκπαιδευτικού προγράμματος σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑμΕΑ).

Στρατηγικοί Στόχοι του ΠΠΣ

Οι στρατηγικοί στόχοι του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι:

 • η βελτίωση των υποδομών και των υπηρεσιών που παρέχονται από το Τμήμα προς τους φοιτητές
 • η διαρκής παρακολούθηση και βελτίωση της παρεχόμενης θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης
 • η σύνδεση της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με την απόκτηση εμπειρίας και δεξιοτήτων των φοιτητών στον παραγωγικό ιστό και στην ερευνητική διαδικασία
 • η στήριξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων
 • η ενίσχυση εξωστρέφειας και το διεθνές προφίλ του Τμήματος

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

To Tμήμα Χημικών-Μηχανικών δεσμεύεται για την εφαρμογή μιας πολιτικής ποιότητας που θα υποστηρίζει την ακαδημαϊκή φυσιογνωμία και τον προσανατολισμό του προγράμματος σπουδών, θα προωθεί το σκοπό και το αντικείμενό του, θα υλοποιεί τους στρατηγικούς του στόχους και θα καθορίζει τα μέσα και τους τρόπους επίτευξης τους, θα εφαρμόζει τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες ποιότητας, με τελικό σκοπό τη διαρκή βελτίωσή του.

Ειδικότερα, για την υλοποίηση της πολιτικής αυτής, το Τμήμα Χημικών Μηχανικών δεσμεύεται να εφαρμόσει διαδικασίες ποιότητας που θα αποδεικνύουν:

α)         την καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του προγράμματος σπουδών,

β)         την επιδίωξη μαθησιακών αποτελεσμάτων και προσόντων σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων Ανώτατης Εκπαίδευσης,

γ)         την προώθηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του διδακτικού έργου,

δ)         την καταλληλότητα των προσόντων του διδακτικού προσωπικού,

ε)         την προώθηση της ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου των μελών του Τμήματος,

στ)       τους τρόπους σύνδεσης της διδασκαλίας με την έρευνα,

ζ)         το επίπεδο ζήτησης των αποκτώμενων προσόντων των αποφοίτων στην αγορά εργασίας,

η)         την ποιότητα των υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως οι διοικητικές υπηρεσίες, οι βιβλιοθήκες και οι υπηρεσίες φοιτητικής μέριμνας,

θ)         τη διενέργεια της ετήσιας ανασκόπησης και εσωτερικής επιθεώρησης του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του ΠΠΣ καθώς και τη συνεργασία της ΟΜΕΑ με τη ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος