Αγγελική Α. Λεμονίδου
Καθηγήτρια, Χημικές Διεργασίες Υγρών και Αερίων Καυσίμων 

– Dr. Chem. Eng. (AUTh, GR, 1990)
– Dipl. Chem. (AUTh, GR, 1979)

Βιογραφικό σημείωμα

 

 

 

Επικοινωνία
Γραφείο: 316, 3ος όροφος Κτιρίου Δ
Τηλέφωνο:2310.996273  Fax: 2310.996184
Email: alemonidou@auth.gr
WWW:http://LPT.cheng.auth.gr
Ώρες Υποδοχής Φοιτητών: Καθημερινά 9:00 – 17:00

Mελέτη και ανάπτυξη χημικών (καταλυτικών) διεργασιών των αερίων και υγρών καυσίμων που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας τους, στην αναβάθμιση και μετατροπή τους σε πρώτες ύλες υψηλής προστιθέμενης αξίας για παραγωγή πετροχημικών προϊόντων και στην παραγωγή νέων εναλλακτικών καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον. Κύρια χαρακτηριστικά των υπό μελέτη διεργασιών αποτελούν η ελαχιστοποίηση της περιβάλλοντικής επιβάρυνσης και η εξοικονόμηση ενεργειακών πόρων. Οι επιμέρους περιοχές δραστηριότητας αφορούν στην:

• Παραγωγή ελαφρών ολεφινών μέσω εκλεκτικής οξείδωσης/αφυδρογόνωσης παραφινών

• Παραγωγή εναλλακτικών καυσίμων Η2 και αερίου σύνθεσης μέσω της ατμοαναμόρφωσης φυσικού αερίου με ταυτόχρονη απομάκρυνση CO2

• Αναβάθμιση προιόντων κατεργασίας βιομάζας μέσω υδροαποξυγόνωσης (HDO) ενδιάμεσων ενεργειακών φορέων (βιοέλαια) σε υδρογονάνθρακες και παραπροιόντων βιοντίζελ (γλυκερίνη) σε χημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας

• Δέσμευση CO2 και αποθήκευση ενέργειας με χρήση στερεών ροφητικών υλικών μέσω διεργασιών υψηλών θερμοκρασιών

Oι ερευνητικές δραστηριότητες καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο πειραματικών κυρίως δράσεων στα πεδία της ετερογενούς κατάλυσης και μηχανικής χημικών αντιδράσεων και αντιδραστήρων όπως:

• Σύνθεση και φυσικοχημικός χαρακτηρισμός νέων υλικών
• Αξιολόγηση της καταλυτικής συμπεριφοράς σε εργαστηριακής κλίμακας μονάδες με χρήση αντιδραστήρων σταθερής/ρευστοστερεάς κλίνης
• Διερεύνηση των επιμέρους σταδίων του μηχανισμού των καταλυτικών δράσεων
• Διεξαγωγή κινητικών πειραμάτων και ανάπτυξη κινητικών μοντέλων

 1. Athanasios Scaltsoyiannes, Georgios Koilaridis, Andy Antzaras, Angeliki Lemonidou, Towards a generalized carbonation kinetic model for CaO-based materials using a modified random pore model, Chemical Engineering Journal  407 (2021) 127207
 2. Andy Antzaras, Eleni Heracleous, Angeliki A. Lemonidou, Sorption enhanced – chemical looping steam methane reforming: Optimizing the thermal coupling of regeneration in a fixed bed reactor, Fuel Processing Technology 208 (2020) 106513
 3. Stavros A. Theofanidis Charis Loizidis Eleni Heracleous, Angeliki A. Lemonidou, CO2-oxidative ethane dehydrogenation over highly efficient carbon-resistant Fe-catalysts, Journal of Catalysis 388 (2020) 5265-5277
 4. Vasileia-Loukia Yfanti, Dimitrios Ipsakis, Angeliki A. Lemonidou, Kinetic study of liquid phase glycerol hydrodeoxygenation under inert conditions over Cu-based catalyst, Chem. Eng., 2 (2018) 559-571
 5. Angeli, Giulia Μonteleone, Luca Turcetti, A. Lemonidou, Catalyst development for steam reforming of methane and model biogas at low temperature, Applied Catalysis B 181 (2016) 34–46
 1. Ενεργειακές Πρώτες Ύλες
 2. Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής ΙΙ
 3. Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων ΙΙ
 4. Διεργασίες Παραγωγής Συμβατικών και Εναλλακτικών Καυσίμων Χαμηλού Αποτυπώματος
 5. Πρακτική Άσκηση – Ενέργεια / Περιβάλλον

Υποψήφιοι Διδάκτορες

 1. Αθανάσιος Σκαλτσογιάννης (έτος έναρξης 2017)
 2. Θεόδωρος Παπαλάς (έτος έναρξης 2018)
 3. Σοφία Δάρδα (έτος έναρξης 2019)
 4. Γεωργία Ιωαννίδου (έτος έναρξης 2020)
 5. Μαρία Τασιούλα (έτος έναρξης 2020)
 6. Francesca Martelli (έτος έναρξης 2020)