Επαναπροκήρυξη εκλογών Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

Προς το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του τμήματος Χημικών Μηχανικών

Ενημέρωση εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου

Προκήρυξη Εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Χημικών
Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το χρονικό διάστημα από 01.09.2020 έως 31.08.2022