Τομείς / Εργαστήρια

ΤΟΜΕΑΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

Διευθύντρια Τομέα: Καθηγήτρια Αντιγόνη Κόταλη
Ερευνητικές περιοχές
Εργαστήρια

1. Οργανική σύνθεση και εφαρμογές. Σχεδιασμός και ανάπτυξη πρωτοκόλλων σύνθεσης νέων προϊόντων. Βιοδραστικότητα οργανικών ενώσεων. Χαρακτηρισμός οργανικών υλικών. Φυσικά προϊόντα, απομόνωση, ταυτοποίηση, τεχνολογική αξιοποίηση.

2. Βιοανόργανη χημεία, χημεία περιβάλλοντος, ηλεκτροχημεία, φωτοκατάλυση. Σύνθεση αλειφατικών, αρωματικών, ετεροκυκλικών, οργανομεταλλικών ενώσεων-ταυτοποίηση -μελέτη βιολογικής δράσης – εφαρμογές.

3. Εφαρμογή και βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων στον προσδιορισμό χημικών παραμέτρων σε περιβαλλοντικά δείγματα, εφαρμογή τεχνολογιών στην επεξεργασία νερού, βιομηχανικές ανόργανες πρώτες ύλες. Μελέτη ιδιοτήτων ανοργάνων ενώσεων/υλικών.

4. Φυσικοχημεία πολυμερών, διεπιφανειών και διαλυμάτων. Ιστομηχανική, βιοϋλικά βιοαισθητήρες. Υπερκρίσιμα ρευστά και ιοντικά υγρά. Νανοσύνθετα υλικά. Στατικές, δυναμικές και θερμοδυναμικές ιδιότητες πολυμερών, αυτοοργάνωση χαλαρής ύλης.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής Μιχαήλ Γεωργιάδης
Ερευνητικές Περιοχές
 Εργαστήρια

1. Σχεδιασμός, Δυναμική Ανάλυση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση των Χημικών Συστημάτων. Νανοδομές – Νανοτεχνολογία – Μεταφορά και αποδέσμευση ουσιών (drug-gene delivery) – Βιοκατάλυση και ενζυματικές αντιδράσεις.

2. Πειραματική μελέτη και προσομοίωση συσκευών και μικρο-συσκευών διεργασιών με την αξιοποίηση προηγμένων μη παρεμβατικών τεχνικών και τη χρήση Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής (CFD). Βιοϊατρική Μηχανική, όπου οι γνώσεις/εμπειρία σε θέματα ρευστομηχανικής αξιοποιούνται στη μελέτη προβλημάτων ροής στον ανθρώπινο οργανισμό με στόχο τη βελτίωση διαγνωστικών και θεραπευτικών μεθόδων. Τεχνικο-οικονομικές μελέτες για τη βέλτιστη χρήση φυσικών πόρων και την αξιοποίηση εναλλακτι-κών μορφών ενέργειας

3. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στη Βιομάζα και Απορρίμματα. Μελέτη της αεριοποίησης και Πυρόλυσης για την παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων, Η2 και υλικών. Σχεδιασμός αντιδραστήρων θερμοχημικής μετατροπής βιομάζας και απορριμμάτων και κλιμάκωση μεγέθους αντιδραστήρων. Τεχνικο-οικονομικές μελέτες. Μοντελοποίηση και προσομοίωση θερμοχημικών διεργασιών. Ανακύκλωση απορριμμάτων.

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (T.Φ.Δ.Ε.Θ.)

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής
Μιχαήλ Στουκίδης
Ερευνητικές Περιοχές
 Εργαστήρια

1. Φαινόμενα Μεταφοράς και Διεργασίες Χημικής Μηχανικής. Μεταφορά θερμότητας και μάζας με συναγωγή, ανάμειξη, διασπορά σε αέρια, δομή και δυναμική τυρβώδους ροής, τυρβώδης καύση, μοριακή μεταφορά μάζας σε διαλύματα πολυμερών. Ροές Νευτωνικών και μη-Νευτωνικών ρευστών. Πολυφασικές ροές και διεπιφανειακά φαινόμενα με έμφαση σε φαινόμενα διαβροχής, θερμοτριχοειδή φαινόμενα και επίδραση επιφανειοδραστικών ουσιών, εξάτμιση-συμπύκνωση. Κολλοειδή συστήματα. Ροές υπό την επίδραση ηλεκτρικών ή/και μαγνητικών πεδίων. Πειραματική και υπολογιστική ρευστοδυναμική – θεωρητική ανάλυση με χρήση ασυμπτωτικών και σύγχρονων αριθμητικών μεθόδων. Φυσικές διεργασίες διαχωρισμού / καθαρισμού αερίων και υγρών με χρήση πορωδών υλικών (μεμβράνες ή/και προσροφητικά υλικά). Φαινόμενα ισορροπίας και μεταφοράς σε νανοπορώδεις δομές.  

2. Θερμοφυσικές ιδιότητες ρευστών και στερεών. Μετρήσεις και συσχετίσεις. Ανάπτυξη μεθόδων ακριβούς μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας υγρών, αεριών και στερεών. Ανάπτυξη μεθόδων ακριβούς μέτρησης του ιξώδους υγρών και αερίων. Συστήματα υδρογονανθράκων, αλκοολών και εναλλακτικών ψυκτικών. Τηγμένα μέταλλα. Μονωτικά στερεά. Πρότυπες μετρήσεις. Μετρολογία.

3. Διασπορά αέριων ρύπων. Μετρήσεις αστικής ρύπανσης. Προσομοίωση αστικής ρύπανσης. Ανάλυση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων. Προσομοίωση επιπτώσεων από εκρήξεις και φωτιές.

4. Φαινόμενα μεταφοράς σε διεργασίες μηχανικής ανάδευσης/ ανάμειξης.

5. Ετερογενής κατάλυση, Ηλεκτροχημεία υψηλών θερμοκρασιών, Κελλία καυσίμου

ΤΟΜΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Διευθυντής Τομέα: Καθηγητής
Βασίλειος Ζαπάλης
Ερευνητικές Περιοχές
Εργαστήρια

1. Ενέργεια-Περιβάλλον
Καταλυτικές διεργασίες υδρογονανθράκων, στερεών καυσίμων, βιομάζας-Βιοκαύσιμα. Τεχνολογίες υδρογόνου και αερίων θερμοκηπίου – Διεργασίες μεμβανών. Ροφητικά και νανοπορώδη υλικά – Απομάκρυνση αερίων ρυπαντών – Μοριακή προσομοίωση. Επεξεργασία και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων.

2. Τρόφιμα
Διεργασίες συντήρησης τροφίμων-Θερμικές διεργασίες – Ξήρανση – Κατάψυξη – Υπερυψηλή πίεση. Ποιοτική διαχείριση, υγιεινή, ασφάλεια τροφίμων. Μοντελλοποίηση διεργασιών

3. Υλικά
Πορώδη κεραμικά υμένια σε φυσικές διεργασίες διαχωρισμού αερίων και επεξεργασίας νερού και σε καταλυτικές χημικές διεργασίες ενεργειακού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Πολυκρυσταλλικά ηλεκτρονικά κεραμικά σε εφαρμογές μικροηλεκτρονικής, μικροαισθητήρων και τηλεπικοινωνιών. Υλικά μικροηλεκτρονικής ολοκλήρωσης. Μαγνητικά νανοσωματίδια. Δομή, μορφολογία και ιδιότητες χαλύβων και χυτοσιδήρου, συγκολλήσεις. Χημικός, μορφολογικός, δομικός, οπτικός, θερμικός και ηλεκτρομαγνητικός χαρακτηρισμός στερεών.