Διδακτορικό Δίπλωμα

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχουν εκπονηθεί ήδη 223 διδακτορικές διατριβές και σήμερα εκπονούνται 76 διδακτορικές διατριβές (Νοέμβριος 2016).
Δύο φορές τον χρόνο (Δεκέμβριο και Ιούνιο) προκηρύσσονται θέσεις και οι υποψήφιοι καταθέτουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος και ειδική επιτροπή του Τμήματος τα αξιολογεί και εισηγείται στη Συνέλευση του Τμήματος την εισαγωγή νέων υποψηφίων διδακτόρων, συμφωνα με τον νόμο και τον συνημμένο εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος.
Μία φορά τον χρόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να δείξουν την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια ημερίδας που οργανώνει το Τμήμα.

Αρχείο Αναγορευμένων Διδακτόρων Τμήματος

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών ΑΠΘ

Ανακοινώσεις/Προκηρύξεις

Εντυπα