Διδακτορικό Δίπλωμα

Η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/2017 και τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος (συνεδριάσεις Συνέλευσης Τμήματος με  αριθμ. 7/20-12-2017 και 13/20-4-2018). Οι μεταπτυχιακές σπουδές τρίτου κύκλου στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών οδηγούν στη χορήγηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ).

Το Τμήμα μπορεί να προκηρύσσει με απόφαση της Συνέλευσης θέσεις υποψηφίων διδακτόρων, οι οποίες αναρτώνται ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο του Τμήματος.

Οι καθηγητές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν την επίβλεψη νέων υποψηφίων διδακτόρων προτείνουν, σε ημερομηνία προγενέστερη της προκήρυξης, θέματα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής με σχετική έκθεση, όπου ορίζεται σύντομα η γνωστική περιοχή της διδακτορικής διατριβής και προσδιορίζεται η πρωτοτυπία και η προσδοκώμενη συμβολή της διδακτορικής διατριβής (Παράρτημα Α). Στην πρόταση αυτή, προσδιορίζεται αν η θέση θα είναι αμειβόμενη ή μη, καθώς και η πηγή και το διάστημα χρηματοδότησής της, εφόσον υπάρχει. Τα θέματα εκπόνησης διδακτορικής διατριβής των καθηγητών κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος, και συμπεριλαμβάνονται στην προκήρυξη του Τμήματος.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν στις ημερομηνίες που προβλέπονται στην προκήρυξη, σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος.  Μετά τη λήξη της προθεσμίας της προκήρυξης διενεργείται έλεγχος των αιτήσεων και δικαιολογητικών των υποψηφίων από την επιτροπή επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων σύμφωνα με τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος.
Μία φορά τον χρόνο οι υποψήφιοι διδάκτορες καλούνται να δείξουν την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια ημερίδας που οργανώνει το Τμήμα.

Στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών έχουν εκπονηθεί ήδη 264 διδακτορικές διατριβές και σήμερα εκπονούνται 76 διδακτορικές διατριβές (2022).

Αρχείο Αναγορευμένων Διδακτόρων Τμήματος

Ιδρυματικό Καταθετήριο Επιστημονικών Εργασιών ΑΠΘ

 1. Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής της υποψήφιας διδάκτορος Ευαγγελίας Παγωνά
 2. Πρόσκληση 6ης Ημερίδας Προόδου Υποψηφίων Διδακτόρων ΤΧΜ”
 3. Εισαγωγή Υποψήφιας Διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ _13-5-2022
 4. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μιας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ
 5. Εισαγωγή Υποψήφιου Διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
 6. Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ_10-12-2021
 7. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Μιας (1) θέσης υποψήφιου διδάκτορα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ.
 8. Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
 9. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η εννιά (9) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ
 10. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ.
 11. Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ
 12. Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ
 13. 5η Διημερίδα Υποψηφίων Διδακτόρων και Μεταδιδακτόρων Τμήματος Χημικών Μηχανικών
 14. Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 30-10-2020
 15. Εισαγωγή Υποψηφίων Διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ  20-10-2020
 16. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ τεσσάρων (4) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ
 17. Ημερίδα Τμήματος Χημικών Μηχανικών Α.Π.Θ. «Η έρευνα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και ο ρόλος του Χημικού Μηχανικού στη σύγχρονη Ελληνική Βιομηχανία»