Κατατακτήριες Εξετάσεις

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Η Συνέλευση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στην υπ’ αρ. 13/13.5.2022 συνεδρία της αποφάσισε τα εξής:

Η κατάταξη των υποψηφίων, πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., γίνεται με εξετάσεις σε τρία (3) μαθήματα.

Οι επιτυχόντες εγγράφονται στο 1ο ή στο 3ο εξάμηνο σπουδών, ανάλογα με τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν. Επιτυχόντες με τουλάχιστον 30 μονάδες συνολικής βαθμολογίας και ανεξαρτήτως επίδοσης σε επιμέρους μαθήματα, εγγράφονται στο εξάμηνο σπουδών που έχουν επιλέξει (Ν4485, άρθρο 74, παρ.3)

Τα μαθήματα στα οποία εξετάζονται οι πτυχιούχοι για εισαγωγή στο Τμήμα για να καταταγούν στο εξάμηνο που επιθυμούν, είναι:

  • 1ο εξάμηνο Μαθηματικά Ι, Φυσική Ι, Γενική Χημεία
  • 3ο εξάμηνο Μαθηματικά ΙΙ Φυσική ΙΙ Φυσική Χημεία Ι

Το ποσοστό των κατατάξεων των πτυχιούχων Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. ή ισοτίμων προς αυτά, σύμφωνα με την Υπ.Απ. αρ.Φ1/192329/Β3/16.12.2013, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους σε κάθε Τμήμα Πανεπιστημίου, ή Τ.Ε.Ι.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 της υπ’ αρ.Φ1/192329/Β3/16.12.2013 Υπ. Απόφασης, η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από 1 έως 15 Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους.
Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

  1. Αίτηση ενδιαφερόμενου
  2. Αντίγραφου πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών. Για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών από τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις διενεργούνται κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους. Το πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται από τη Γραμματεία του Τμήματος Χημικών Μηχανικών τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.